LĪDZFINANSĒJUMS DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMU VEIKŠANAI
 
 
Mērķis: motivēt Smiltenes novada dzīvokļu īpašniekus sagatavoties plānotajam valsts un Eiropas Savienības atbalstam energoefektivitātes pasākumu īstenošanai ēkās, veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

Līdzfinansējumu var saņemt:
 • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un tajā, saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu, ir ne mazāk kā četri dzīvokļi, energoefektivitātes pasākumu veikšanai atbilstoši noteikumos minētajiem nosacījumiem.
 • vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai;
 • viena kalendārā gada laikā līdz 3000 eiro.

Līdzfinansējums tiek piešķirts šādām aktivitātēm:
 • energoaudita veikšanai - 70 procenti no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 500 eiro;
 • ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvprojekta sagatavošanai – 20% procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 eiro;
 • sertificēta speciālista tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai  - 70 procenti no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 500 eiro.

Lai saņemtu līdzfinansējumu jāiesniedz:

Lēmumu pieņem:

 • Smiltenes novada domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja
 • viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
   
 

LĪDZFINANSĒJUMS DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU PIESAISTĪTO ZEMES GABALU LABIEKĀRTOŠANAI
 
 
Mērķis ir veicināt Smiltenes novadā labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītos zemesgabalus, lai uzlabotu iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, nodrošināt vides pieejamību.

Līdzfinansējumu var saņemt:
 • Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku kopība atbilstoši noteikumos minētajiem nosacījumiem;
 • vienas dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai;
 • viena kalendārā gada laikā līdz 5000 eiro.

Dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas atbalstāmās izmaksas:

 • topogrāfijas izmaksas;
 • zemesgabala labiekārtojuma projekta izstrāde;
 • piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu atjaunošana un/vai būvniecība (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus);
 • bērnu rotaļu laukumu atjaunošana un/vai būvniecība (ieskaitot aprīkojuma elementus);
 • zaļo zonu labiekārtošana;
 • apgaismojuma atjaunošana, pārbūve un/vai būvniecība.


Lai saņemtu līdzfinansējumu jāiesniedz:

Pieteikšanās termiņš:

 • Nav termiņa ierobežojuma. Gadījumā, ja pieteikuma iesniegšanas brīdī, pašvaldības kalendārā budžeta gadā piešķirtais kopējais līdzfinansējums ir izmantots, iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti nākamajā budžeta gadā reģistrācijas secībā.


Lēmumu pieņem:

 • Smiltenes novada domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja;
 • viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
   

UZŅĒMĒJDARBĪBAS IDEJU KONKURSS "ESI UZŅĒMĒJS SMILTENES NOVADĀ "

Projekta konkursa mērķis ir sniegt atbalstu Smiltenes novada uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas tiek realizēti Smiltenes novadā un kuru rezultātā tiek radīti jauni produkti un pakalpojumi vai tiek radītas jaunas darbavietas.

Projektu uzņēmējdarbības ideju konkursā var piedalīties Smiltenes novadā reģistrēta juridiska persona vai fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs vai kas uzvaras gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants.

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 80% no iesniegtās projektu izdevumu tāmes, ar nosacījumi, ka piešķirtais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz EUR 3000,- (trīs tūkstoši eiro). Kopējais pieejamais finansējums EUR 9000,- (deviņi tūkstoši eiro).

 
 
 
 
 
 

 
SMILTENES NOVADA NVO PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSS
 

Projekta konkursa mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošus projektu idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās.

Projektu līdzfinansēšanas konkursā var piedalīties tikai nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi).

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 30% no projekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta summas, ar nosacījumu, ka piešķirtais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz EUR 1000,- (viens tūkstotis euro). Kopējais pieejamais finansējums EUR 6000,-.


 
 

ATSKAITES VEIDLAPA 

VIENOŠANĀS


PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMS SPORTA ATBALSTAM

Smiltenes novada domes nolikums „Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Smiltenes novada pašvaldības finansējuma saņemšanai sporta atbalstam”.

Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Smiltenes novada domei finansējuma saņemšanai sporta atbalstam.

Finansējums tiek piešķirts šādām aktivitātēm:

 • sporta pasākumu organizēšanai;
 • sporta sabiedrisko organizāciju dalībai sporta sacensībās;
 • sporta sabiedriskās organizācijas izveidošanai;
 • sporta bāžu labiekārtošanai, sporta darbinieku tālākizglītības procesa līdzfinansēšanai.

Finansējumu var saņemt: 

 • reģistrēti Smiltenes novada sporta klubi, sabiedriskas organizācijas un Smiltenes novada iedzīvotāji.


Lai saņemtu līdzfinansējumu jāiesniedz:

 • rakstisks iesniegums Smiltenes novada sporta attīstības padomei, to iesniedzot Smiltenes novada domes Klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 15.oktobrim par nākamam gadam nepieciešamo finansiālo atbalstu.
 • iesniegumā jānorāda nolikumā norādītā informācija.

Lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem:

 • Smiltenes novada dome, ņemot vērā Smiltenes novada sporta attīstības padomes atzinumu.

 


LĪDZFINANSĒJUMA PIEĶSIRŠANA kultūras un sporta kolektīvu dalībai pasākumos ārpus Latvijas valsts robežas

Smiltenes novada domes nolikums "Vadlīnijas līdzfinansējuma piešķiršanai Smiltenes novada kultūras un sporta kolektīvu dalībai pasākumos ārpus Latvijas valsts robežas"

Mērķis: Ar pašvaldības līdzfinansējumu atbalstīt Smiltenes novada kultūras un sporta kolektīvu dalību pasākumos ārpus Latvijas valsts robežas, lai sekmētu pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošu Tautas mākslas un kultūras vērtību saglabāšanu, izkopšanu un popularizēšanu ārpus Latvijas robežām, tādejādi saglabājot latvisko identitāti un piederību savai valstij, sniedzot to dalībniekiem emocionālo pacēlumu. Atbalstīt Smiltenes novada sporta kolektīvu dalību pasākumos, sniedzot to dalībniekiem emocionālo pacēlumu, sekmējot patriotismu, motivējot to dalībniekus sporta nodarbībām un veidojot pilsonisko pašapziņu.

Līdzfinansējumu var saņemt:

 • Smiltenes novada Kultūras pārvaldes un Smiltenes pilsētas Kultūras centra amatiermākslas vai mākslinieciskais kolektīvi,
 • Smiltenes novada Bērnu un jauniešu interešu izglītības centra bērnu un/vai jauniešu kolektīvi
 • Vispārizglītojošo mācību iestāžu bērnu un/vai jauniešu kolektīvi,
 • Smiltenes novada Bērnu un jauniešu sporta skolas treniņu grupas
 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta sabiedrība, biedrība vai nodibinājums ar reģistrēto juridisko adresi Smiltenes novada administratīvajā teritorijā,
 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētas sabiedrības, biedrības vai nodibinājuma Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta struktūrvienība ar struktūrvienības adresi (darbības vietu) Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, kuras pārraudzībā darbojas Sporta kolektīvs.


Līdzfinansējuma apjoms:

 • Piešķirtā līdzfinansējuma apjoms vienam kolektīva dalībniekam nav mazāks par 75,00 eiro (septiņdesmit pieci eiro) un nav lielāks par 200,00 eiro (divi simti eiro).
 • Pasākuma finansējuma nodrošināšanai piešķir līdz 80% no iesniegtā Pasākuma attiecināmo izmaksu kopējās budžeta summas.
 • Finansējums tiek piešķirts, ņemot vērā nolikumā uzskaitīto piešķiramā līdzfinansējuma prioritāšu secību.

Līdzfinansējumu saņemšana:

 • Pieprasījumus sagatavo un iesniedz attiecīgo kolektīvu vadītāji saviem  iestāžu vadītājiem, savukārt iestāžu vadītāji sagatavo pieprasījumus Pašvaldības budžetam.
 • Finanšu līdzekļi  tiek plānoti ik gadu Pašvaldības budžetā finanšu iespēju robežās.
   

 

Pēdējās izmaiņas: 21.05.2019 14:29:31
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET