Publisku pasākumu rīkošanas atļauja
 
Ja vēlaties organizēt publiskus (kultūras, sporta vai reklāmas) pasākumus Smiltenes novadā, saskaņā ar Latvijas Republikā noteikto kārtību, ir jāsaņem Smiltenes novada domes atļauja publisko pasākumu rīkošanai.
Kas ir publisks pasākums?

Publisks pasākums - fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības.

Pasākuma organizators - rīcībspējīga fiziskā persona, juridiskā persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu.

 

Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī publisku pasākumu rīkošanai telpās un publisku sporta pasākumu rīkošanai sporta bāzēs.
Ja publisku pasākumu rīko valsts  vai pašvaldības iestāde, tā informē pašvaldību par pasākuma organizēšanu, aizpildot un iesniedzot tikai iesniegumu. 

 

Kas ir jādara, lai saņemtu atļauju?
Lai saņemtu atļauju, Smiltenes novada domē, ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms attiecīgā pasākuma norises sākuma jāiesniedz  iesniegums publiska pasākuma organizēšanai Smiltenes novadā.
Kādi dokumenti nepieciešami?
Papildus iesniegumam ir jāiesniedz sekojoši dokumenti: 
 • uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija (juridiskai personai) vai pases kopija (fiziskai personai),
 • personai, kas pārstāv juridisku personu, jāiesniedz pilnvara,
 • pasākuma organizatora Civiltiesiskās apdrošināšanas dokumenta kopija,
 • vienošanās par medicīniskās palīdzības nodrošināšanu,
 • plānotā pasākuma detalizēts norises plāns,
 •  Līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību,
 •  norises vietas īpašnieka rakstiska piekrišana vai līguma kopija,
 • bīstamo iekārtu lietošanas atļauja (ja nepieciešams),
 • saskaņojumus ar valsts vai pašvaldības iestādēm par šāda pasākuma organizēšanu;
 • Iesniegumā jānorāda informācija par to, vai pasākuma laikā notiks ielu tirdzniecība.
Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?
Iesnieguma veidlapa lejupielādējāma šeit (.doc) šeit (PDF)
Kādi normatīvie akti regulē publisko pasākumu organizēšanu?
 • Latvijas Republikas 16.06.2005. likums "Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums" ("LV", 104 (3262), 06.07.2005.);
 •  MK 08.05.2007. noteikumi Nr.298 "Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" ("LV", 76 (3652), 11.05.2007.);
 •  MK  27.06.2006. noteikumi Nr.526 "Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā" ("LV", 101 (3469), 30.06.2006.)
 •  Smiltenes novada domes 2011.gada 31.marta lēmums „Par Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas apstiprināšanas";
 • Smiltenes novada domes saistošie noteikumi nr.9/10  “ "Smiltenes sabiedriskās kārtības noteikumi”;
 • Smiltenes novada domes saistošie noteikumi nr.7/11  "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Smiltenes novadā";
 • Smiltenes novada domes saistošie noteikumi nr.6/11   "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Smiltenes novadā".
Kāda ir pakalpojuma maksa?
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?
Smiltenes novada domes Klientu apkalpošanas centrā
Dārza ielā 3, Smiltenē  
Telefons: 64707588
vai pa e-pastu nosūtot parakstītu iesniegumu uz dome@smiltene.lv
Kāds ir lēmuma pieņemšanas termiņš?
Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija lēmumu pieņem 10 dienu laikā no iesniegšanas datuma (ja iesniegums un visi nepieciešamie dokumenti  ir iesniegti ne vēlāk kā 15 dienas līdz pasākumam).
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā?
Jautājumu gadījumā sazinieties ar publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sekretāri un sabiedrisko attiecību speciālisti M.Mūzi:
Telefons: 28334474
 
Pēdējās izmaiņas: 23.04.2019 18:01:37
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET