Informācija par nekustamā īpašuma nodokli

20.02.2012 / www.smiltene.lv
Sakarā ar to, ka pēc nodokļu paziņojumu saņemšanas iedzīvotājiem ir radušies vairāki jautājumi saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļu izmaiņām, Smiltenes novada dome ir apkopojusi būtiskāko informāciju par visām nekustamā īpašuma nodokļa izmaiņām, nodokļu aprēķināšanu, maksāšanas kārtību, u.c.
 
Kādas izmaiņas ir notikušas nekustamā īpašuma nodoklī? 
 
2012. gada 1.janvārī stājās spēkā likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” grozījumi, kas paredz, ka:
 • ar nodokli ir jāapliek dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2. Taču vienlaicīgi likumā ir dotas tiesības pašvaldībām ar saistošajiem noteikumiem noteikt, ka minētās palīgēkas nav apliekamas ar nodokli. 

Smiltenes novadā tika nolemts neaplikt ar nodokli dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2. Tas nozīmē, ka Smiltenes novadā šajā gadā nekustamā īpašuma nodoklis par dzīvojamo namu palīgēkām nebūs jāmaksā, lai gan ar 1. janvāri stājušies spēkā grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN).

 • pašvaldībai ir tiesības ar saistošajiem noteikumiem noteikt, ka vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.
Smiltenes novadā šo nodokli nepiemēros.
 • netiek pagarināta nodokļa 25 % apmēra pieauguma ierobežojumu darbība, kas nozīmē, ka nekustamā īpašuma nodokli zemei ļauts iekasēt pilnā apmērā. Taču pašvaldībai ir tiesības, pieņemot saistošos noteikumus, 2012.gadā piemērot nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumus, kā arī noteikt šī pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus;
Smiltenes novadā tika nolemts atbalstīt likuma normu - nepiemērot NĪN apmēra pieauguma ierobežojumu zemei. Tas nozīmē, ka nekustamā īpašuma nodoklis par zemi jāmaksā būs pilnā apmērā, netiks piemērots vairs 25% ierobežojums salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Iedzīvotājiem būs jāmaksā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības. Šādā veidā tiks nodrošināts vienlīdzības princips, maksās atbilstoši īpašuma kadastrālai vērtībai. 
 • likums paredz, ka jau no šī gada ar nodokli 0,2 % no kadastrālās vērtības tiek apliktas garāžas. Pašvaldībai nav dotas tiesības noteikt, ka garāžas būtu ar nodokli neapliekamas.
Nodoklis tiek piemērots.
 
Kā notiek nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšana? 
 
Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina pašvaldība no Valsts zemes dienesta noteiktās nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.
 
Nekustamā īpašuma nodokļa taksācijas periods ir kalendārais gads, un nekustamā īpašuma nodokļa likmes ir:
 • 1,5 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības:
 1. Zemei;
 2. Ēkām vai to daļām (izņemot dzīvojamām mājām, daudzdzīvokļu mājām, kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai);
 3. Inženierbūvēm;
 • Progresīvā nodokļu likme 0,2-0,6% dzīvojamām mājām un to daļām, kuras tiek izmantotas dzīvošanai un netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai:
 1. 0,2 % no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 40 000 latu,
 2. 0,4 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 40 000 latu, bet nepārsniedz 75 000 latu,
 3. 0,6 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 75 000 latu.
Piemērs: 
Māja (104 m2) kadastrālā vērtība 5894 x 0,2%= 11,79 Ls
Dzīvoklis (53,8 m2) kadastrālā vērtība 4525 x0,2%=9,05 Ls
 
 • Papildlikme 1,5% no kadastrālās vērtības neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei, izņemot zemei, kuras platība nepārsniedz vienu hektāru vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi.
  
2008, 2009, 2010. un 2011. gadā aprēķins tika veikts, piemērojot 25% nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu. Tas nozīmēja, ka nodoklis salīdzinot ar iepriekšējo gadu palielinājās ne vairāk kā par 25 %. Taču no 1.janvārā stājās spēkā likuma norma, ka vairs netiek piemērota nodokļa 25 % apmēra pieauguma ierobežojumu darbība, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
 
Piemērs:  Īpašums 1444 m2(zeme) ar kadastrālo vērtību 2859 Ls

Nodokļa aprēķins 2010.gadam:
Kadastrālā vērtība 2859 x 1,5%=42,89 Ls (Faktiski būtu jāmaksā)
Bet tā kā 2009.gadā par šo īpašumu maksāja 20,11 Ls lielu nodokli, tad 2010.gadā piemēroja 25% nodokļa pieauguma ierobežojumu - 20,11 x 0,25 (25%)=5,03 (par tik palielinās nodoklis)

Līdz ar to iedzīvotājs par 2010.gadu maksāja 20,11+5,03=25,14 Ls, bet ne aprēķināto 42,89.

2011.gadā nodokļa pieaugums bija 25,14 x 0,25 (25%)= 6,28 Ls, iedzīvotājs par 2011.g. maksāja = 25,14 + 6,28=31,42 Ls

2012.gadā nodokļu aprēķinā vairs netiek piemērots nodokļa 25 % apmēra pieauguma ierobežojums.

Līdz ar to iedzīvotājiem ir jāmaksā faktiskā nodokļa summa, ko aprēķina sekojoši: Kadastrālā vērtība x 1,5 % likme zemei = 2859 x 1,5%=42,89 Ls

Bet, ja turpinātu piemērot:

Tad 2012.gadā nodokļa pieaugums būtu 31,42 x 0,25 (25%)= 7,85 Ls

Nodokļu summa galā būtu: 31,42 + 7,85= 39,27 Ls
 
Pieauguma ierobežojums netiek attiecināts uz inženierbūvēm, dzīvojamām mājām un to daļām, kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, kā arī gadījumos, kad telpu grupas lietošanas veids tiek mainīts no dzīvojamās uz nedzīvojamo vai arī dzīvojamā mājā vai tās daļā tiek uzsākta saimnieciskā darbība.
 
Ir noteikts arī minimālais nodokļa maksājums 5 latu apmērā katram nodokļa maksātājam katrā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas īpašums. Ja Jūsu nekustamajiem īpašumiem aprēķinātais nodoklis ir mazāks, tad Jūsu maksājums gadā ir 5 lati. (Sīkāk skatīt likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.-3. daļu).
 
Piemērs:
Garāžas īpašums, kuram ir trīs īpašnieki!
 

 

Fakt. nodoklis par Zemi

Fakt. nodoklis par ēku

Kopā

1.īpašnieks

0,05

0,24

0.29

2.īapšnieks

0,05

0,24

0.29

3.īpašnieks

0,05

0,24

0.29

 
Tā kā likumā ir noteikts minimālais maksājums katram nodokļa maksātājam 5 Ls, tad:

1) Piem. 1.īpašniekam ir vēl cits īpašums pašvaldības teritorijā, tad par šo īpašumu ir jāmaksā 0,05 (zemi) un 0,24 (ēku), tas ir 0,29 Ls
2) Piem. 2. un 3. Īpašniekam citu īpašumu pašvaldības teritorijā nav, tad katram ir jāmaksā 5 Ls (par zemi 0,86 Ls un ēku 4,44 Ls)
 
Kā uzzināt sava īpašuma kadastra vērtību?
 
Nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālo vērtību nosaka Valsts zemes dienests. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinā pašvaldības vadās no Valsts zemes dienesta noteiktās īpašuma kadastrālās vērtības (pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 4.pantu).
 
Kadastrālo vērtību ietekmē vairāki faktori, tai skaitā arī nekustamā īpašuma noteiktie lietošanas mērķi (lauksaimniecības zeme vai apbūves zeme, mājokļiem – dzīvojamā vai saimnieciskā darbība)  Par kadastrālās vērtības noteikšanu vairāk skatīt: 2006. gada 18. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.305 „Kadastrālās vērtēšanas noteikumi” un „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”.
 
Noskaidrot sava mājokļa un zemes kadastrālo vērtību, ko pašvaldība izmantos nodokļa aprēķinam, varat Valsts zemes dienesta datu bāzē www.kadastrs.lv. 
 
Nodokļu atvieglojumi? 
 
Veicot nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu, nodokļa maksātājiem Pašvaldība var piešķirt atvieglojumus šādām nodokļu maksātāju kategorijām (atbilstoši Smiltenes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 17/09 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Smiltenes novadā"): 
 
 • nestrādājošiem pirmās un otrās grupas invalīdiem par īpašumā esošo zemi zem individuālajām mājām, ja māja un/vai zeme netiek izmantota uzņēmējdarbībai un/vai iznomāta citām personām, 50%, apmērā no Nodokļa summas
 • nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, kuriem pensija nepārsniedz Latvijas Republikā noteikto minimālās mēnešalgas apmēru, par  īpašumā esošo zemi zem individuālajām mājām, ja māja un/vai zeme netiek izmantota uzņēmējdarbībai un/vai iznomāta citām personām, 50% apmērā no Nodokļa summas
 • nestrādājošiem maznodrošinātiem pensionāriem, par īpašumā esošo zemi zem  individuālajām mājām, ja māja un/vai zeme netiek izmantota uzņēmējdarbībai un/vai iznomāta citām personām, 50% apmērā no Nodokļa summas
 • maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir 2 vai vairāk nepilngadīgi bērni par īpašumā esošo zemi zem individuālajām mājām, ja māja un/vai zeme netiek izmantota uzņēmējdarbībai un/vai iznomāta citām personām, 50% apmērā no Nodokļa summas;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidatoriem 50% apmērā no Nodokļa summas; 
 • fiziskām un juridiskām personām par zemi, kas nepieciešama Pašvaldības funkciju nodrošināšanai vai kā zaļā zona nepieciešama publiskai lietošanai - 70% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. 
 • fiziskām un juridiskām personām, kuras izbūvē Smiltenes novada teritorijā koplietošanas ielas (arī ietves) sabiedriskajām vajadzībām par saviem finanšu līdzekļiem - 90% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kas aprēķināta par nekustamo īpašumu, uz kura tiek veikta koplietošanas ielas izbūve un/vai 2 izbūvētai koplietošanas ielai pieguļošo īpašumu, pirms tam noslēdzot attiecīgu vienošanos ar Pašvaldību.
Jāpiebilst, ka 2012.gada 24.janvāra Smiltenes novada domes sēdē tika pieņemti grozījumi un papildinājumi 2009.gada 29.decembra Saistošajos noteikumos nr.17/09 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Smiltenes novadā”, kas paredz papildus atvieglojumus. Šobrīd noteikumi ir nosūtīti ministrijai izskatīšanai, tie stāsies spēkā nākamā dienā pēc publicēšanas „Smiltenes novada domes Vēstīs. 
 
Kā notiek nodokļa nomaksa?
 
Nekustamā īpašuma nodokļu maksājumi veicami pašvaldības budžetā. 
Nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas termiņš par kārtējo taksācijas gadu ir tā paša gada 15. februāris.
Nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas termiņš par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir nākamā taksācijas gada 15.februāris.
    
Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs vai daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājs līdz kārtējā taksācijas gada 15.februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību, kura iekasē nodokli. 
 
Nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 2. aprīlim, 15.maijam, 15.augustam un 15.novembrim – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var maksāt arī avansa veidā.
(Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.pantu un pārejas noteiktumu 241 punktu). 
 
Maksājumi pašvaldības budžetā tiek ieskaitīti pamatojoties uz MK noteikumiem 149. „Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā”.
 
Maksāšanas veidi:
 • Skaidrā naudā, maksājot pašvaldībā;
 • Ar Bankas pārskaitījumu;
 • Maksājumus veicot internetbankā;
 • Nomaksu var veikt arī www.epakalpojumi.lv
Pārskaitot Nekustamā īpašuma nodokļa summu, maksājuma uzdevumā ir jānorāda Personas konta numurs par zemi un ēku atsevišķi un aprēķinātā nodokļa summa.
 
Par nokavētiem nodokļu maksājumiem tiek aprēķināta kavējuma nauda (0.05 % dienā) un pamatparāda palielinājums atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajai refinansēšanas likmei.
 
Skaidrojums: 
Ja iedzīvotājs nodokli ir samaksājis pēc pirmā maksāšanas termiņa, kas ir norādīta maksāšanas paziņojumā, tad tiek sākta aprēķināta kavējuma nauda 0,05 % dienā no termiņā paredzētās nodokļa summas. 
 

 

Informāciju apkopoja:
Marita Mūze 
Sabiedrisko attiecību specīāliste 
sadarbībā ar Nekustamo īpašumu nodaļa

 

Pēdējās izmaiņas: 19.06.2019 15:48:28
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET