Paziņojums par TP grozījumu saistošo noteikumu apstiprināšanu

31.10.2014 / www.smiltene.lv

Smiltenes novada dome 24.10.2014. sēdē pieņēma lēmumu Nr.16, 4.§ Par saistošo noteikumu Nr.12/14 „Grozījumi Smiltenes novada domes saistošajos noteikumos Nr. 9/09 „Par Smiltenes novada teritorijas plānojumiem” projekta apstiprināšanu".

Ar Smiltenes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.12/14 apstiprināti Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grozījumu un Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa.

Ar teritorijas plānojuma grozījumiem iespējams iepazīties Smiltenes novada pašvaldības interneta vietnē http://www.smiltene.lv/teritorijas_planojumi, kā arī darba dienās no 8.00-12.00 un no 13.00-17.00 Smiltenes novada domē (Attīstības un plānošanas nodaļa, Dārza iela 3, Smiltene).

LĒMUMS

Pēdējās izmaiņas: 14.06.2019 16:04:05
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET