Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

02.06.2016 / www.smiltene.lv

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2016.gada 25.maija lēmumu Nr.8, 10.§. „ Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Zemes vienībai „Šalkas” (Kad. Nr. 9458 002 0011), daļai zemes vienības (Kad. Nr. 94580020091) un daļai zemes vienības (Kad.Nr.94580020170) Grundzāles pagasta, Aumeisteros, Smiltenes novadā” tiek uzsākta lokālplānojuma izstrāde.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis:
•    Mainīt Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas plānojumā 2008.-2020.gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Mazstāvu dzīvojamās apbūves zonas, Parka zonas, mežu teritorijas un  savrupmāju apbūves teritorijas uz Jauktas centru apbūves zonu, kas būs par pamatu teritorijas attīstībai, Kultūrvēsturiskā pieminekļa pārbūves darbiem un būvprojektēšanai.

Lokālplānojuma izstrādes pamatojums:
•    Lokālplānojuma teritorijā plānots noteikt tādu atļauto izmantošanu, kas ietvertu plašākas un daudzpusīgākas izmantošanas iespējas, ņemot vērā novietojumu, esošo apbūvi, kā arī publiskās infrastruktūras nodrošinājumu apkaimes kontekstā.
•    Teritorijas plānošanas likuma 24.panta otrā daļa.

Ar esošo Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas plānojumu un lokālplānojuma darba uzdevumu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai var iepazīties Smiltenes novadā novada mājas lapā www.smiltene.lv, sadaļā Attīstības plānošana , kā   arī Smiltenes novada domes attīstības un plānošanas nodaļā, Dārza ielā 3, Smiltenē (tālr. 64707571).


Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļa

Pēdējās izmaiņas: 14.06.2019 16:04:05
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET