KOMISIJA DARĪJUMU TIESISKUMA UZRAUDZĪBAI AR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMI SMILTENES NOVADĀ

Komisijas priekšsēdētājs: K.Lapiņš
Komisijas locekļi: O.Putrālis, G.Mangale, A.Zunde, S.Daudziete, M.Treijere, I.Rušiņa, E.Avotiņš
 


MEDĪBU KOORDINĀCIJAS KOMISIJA

Komisijas priekšsēdētājs: U.Birkenšteins
Komisijas locekļi: D.Antone, Z.Špate, A.Vīvuliņš, J.Bērziņš, A.Čams
Komisijas sekretāre: L.Āboltiņa

Nolikums

Sēžu protokoli:
Sēdes protokols 04.09.2015.
Sēdes protokols 29.05.2015.
Sēdes protokols 05.05.2015.
Sēdes protokols 29.04.2015.
Sēdes protokols 12.03.2015.
Sēdes protokols 25.02.2015.
Sēdes protokols 13.02.2015.
Sēdes protokols 02.02.2015.
Sēdes protokols 28.04.2016.


 ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

Komisijas priekšsēdetāja: A.Zīvere
Komisijas locekļi: I.Štrāle, S.Mickeviča, G.Bogdanovs, Z.Vīķele
Komisijas sekretāre: D.Krūmiņa

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • savlaicīgi, vispusīgi un objektīvi noskaidrot: katra administratīvā pārkāpuma lietas apstākļus, izlemt lietu stingrā saskaņā ar likumu; attiecīgās personas vainas pakāpi konkrētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanā, to, vai šo personu var saukt pie administratīvās atbildības, vai ir atbildību mīkstinoši vai pastiprinoši apstākļi, vai ir nodarīts mantisks zaudējums, citi apstākļi, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā.
 • pieņemt lēmumu par administratīvo pārkāpumu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • kontrolēt un nodrošināt administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu pareizu un savlaicīgu izpildi;
 • sniegt informāciju un palīdzību Smiltenes novada iedzīvotājiem un Smiltenes novada domes struktūrvienībām atbilstoši savai kompetencei;
 • izskatīt Administratīvai komisijai adresētos fizisko un juridisko personu iesniegumus, sniegt atbildi iesniedzējiem.

Nolikums


APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJA
 
Komisijas priekšsēdētāja: A.Kukaine
Komisijas locekļi: B.Cīrule, L.Brolīte
 
Komisijas galvenie uzdevumi:
 • lemt par saskaņojuma došanu koku ciršanas gadījumos saskaņā ar 2006.gada 29.augusta LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.717 “Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”;
 • no ekoloģiskā, ainaviskā, drošības, ēku un būvju ekspluatācijas, būvniecības un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības viedokļa izvērtēt iespējamās darbības apstādījumos, apstādījumu saglabāšanas, atjaunošanas, rekonstrukcijas vai likvidēšanas iespējām.

Nolikums


 

SMILTENES SADARBĪBAS TERITORIJAS CIVILĀS AIZSARDZĪBAS KOMISIJA 

Komisijas priekšsēdētājs: Gints Kukainis, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:
Renārs Žeļezkins, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Valkas daļas Smiltenes posteņa komandieris;
Jānis Liberts, Apes novada domes priekšsēdētājs;
Komisijas locekļi:
 • Ilona Niedra, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests;
 • Dina Līte-Zaķe, Veselības inspekcija;
 • Mārcis Ulmanis, Pārtikas un veterinārā dienests;
 • Indra Tomiņa, Pārtikas un veterinārā dienests;
 • Ilze Smirnova, Valsts policija;
 • Ilmārs Hamanis, Valsts policija;
 • Normunds Liepa, Pašvaldības policija;
 • Raitis Briedis, Valsts robežsardze;
 • Raimonds Romanovskis, Valsts robežsardze;
 • Lauris Briedītis, Nacionālie bruņotie spēki;
 • Edgars Veršelo, Valsts meža dienests;
 • Līga Zvirbule, Valsts vides dienests;
 • Aldis Verners, Valsts vides dienests;
 • Jānis Norkus, Akciju sabiedrība "Sadales tīkls";
 • Dzintars Suts, AS "Augstsprieguma tīkls";
 • Kaspars Spirks, VAS “Latvijas Valsts meži”;
 • Guntis Beļickis, AS “Latvijas Ceļu uzturētājs”;
 • Uldis Birkenšteins, Pagastu pārvalžu pārstāvis;
 • Viesturs Dandens, Pagastu pārvalžu pārstāvis;
 • Andris Rubins, Medību kolektīvu pārstāvis;
 • Aigars Vīvuliņš, Medību kolektīvu pārstāvis, Komunālā saimniecība;
 • Gundars Pihlis, Komunālā saimniecība;
 • Vilnis Gailis, AS “Gaso”;
 • Uldis Brečs, AS “Conexus Baltic Grid”;
 • Inta Siliņa, Sociālais dienests;
 • Maija Kārkliņa, Sociālais dienests;
 • Didzis Lūkins, SIA “Sarkanā krusta Smiltenes slimnīca”
Komisijas sekretāre: Evita Sirmā
 
Komisijas galvenie uzdevumi: 
 • analizēt informāciju par situāciju katastrofas apdraudētajā teritorijā, par cilvēkiem, īpašumam un videi nodarīto kaitējumu, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanu, kā arī izvērtēt apdraudējuma iespējamo attīstību;
 • koordinēt papildu resursu piesaisti katastrofu pārvaldīšanā, kā arī ārvalstu un starptautisko organizāciju palīdzības saņemšanu;
 • koordinēt evakuācijas pasākumus, iedzīvotāju izvietošanu, ēdināšanu, medicīniskās palīdzības sniegšanu, apgādi pagaidu dzīvesvietās, kā arī cita veida palīdzības sniegšanu katastrofās cietušajiem;
 • organizēt preses konferences plašsaziņas līdzekļu un elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu pārstāvjiem, lai informētu sabiedrību par katastrofu draudiem, notikušām katastrofām un veiktajiem pasākumiem to seku likvidēšanā;
 • pēc apdraudējuma pārvarēšanas novērtēt veiktos pasākumus un, ja nepieciešams, sniegt attiecīgajām institūcijām ieteikumus par materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un priekšlikumus valsts materiālo rezervju pilnveidošanai;
 • izskatīt Smiltenes novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu un sniegt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta attiecīgajai struktūrvienībai priekšlikumus tā precizēšanai;
 • piedalīties vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās aizsardzības mācībās;
 • izskatīt citus ar pašvaldības drošību saistītos civilās aizsardzības jautājumus.

Nolikums


DEKLARĒTĀS DZĪVESVIETAS ZIŅU ANULĒŠANAS KOMISIJA 

Komisijas priekšsēdētāja: D.Ērģele
Komisijas locekļi: A. Zīvere, A.Šteinberga, S.Mickeviča

Komisija:

 • izskata tās rīcībā esošos dokumentus vai ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu un pieņem motivētu lēmumu gadījumos, kad, deklarējot dzīvesvietu, sniegtas nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta un LR MK 02.11.2003. noteikumos Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” noteiktajā kārtībā.
 • Komisija izskata lietas un pieņem lēmumus saskaņā ar iedzīvotāju iesniegumiem par deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā deklarētajām fiziskām personām.

LICENCĒŠANAS KOMISIJA
 
Komisijas priekšsēdētājs: G.Kukainis
Komisijas locekļi: S.Mickeviča, I.Raiskuma, G.Grigore, J.Sīklēns
 
Komisija ir tiesīga normatīvajos aktos un komisijas nolikumā paredzētajos gadījumos pieņemt lēmumus par:
 • atļaujas (licences) izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem;
 • licences kartītes izsniegšanu pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem;
 • atļaujas (licences) izsniegšanu juridiskām un fiziskām personām (izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes) interešu un/vai pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai;
 • atļaujas izsniegšanu šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai;
 • attiecīgās licences, licences kartītes vai atļaujas pārreģistrāciju uz jaunu termiņu, derīguma apturēšanu uz laiku, apturētas speciālās atļaujas (licences) derīguma atjaunošanu vai anulēšanu.

Nolikums


PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Komisijas priekšsēdētāja: S.Mickeviča
Komisijas locekļi:  K.Lapiņš, O.Putrālis, G.Eislers, J.Pērle
 
Komisijas galvenie uzdevumi ir:
 • sagatavot nepieciešamo dokumentāciju likumā noteikto iepirkumu procedūru veikšanai un organizēt to norisi; 
 • lietvedība un dokumentu aprite tiek veikta saskaņā ar Smiltenes novada domes noteikto kārtību. 
 • izvērtēt pretendentus un to iesniegtos pieteikumus saskaņā ar LR likumu „Publisko iepirkumu likums”, analizēt iesniegto pieteikumu atbilstību pasūtījuma mērķim, atbilstoši iepirkumu procedūras dokumentiem, LR likumiem un citiem normatīvajiem aktiem;
 • ja tiek konstatēti tādi apstākļi, kuru dēļ attiecīgais iepirkums būtu jāpārtrauc, informēt par to pasūtītāju;
 • ņemot vērā kopējās vērtēšanas rezultātus, pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanai ar iepirkumu procedūru uzvarētāju vai izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Nolikums 


KOMISIJA BĒRNU UZŅEMŠANAI SMILTENES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPĀS PIE SKOLĀM

Komisijas priekšsēdētāja: S.Rudzīte
Komisijas locekļi: I.Raiskuma, B.Mežale, G.Grigore, I.Vergina

 Komisijas galvenie uzdevumi ir:

 • izskatīt iesniegumus uz vakantajām vietām iestādēsun pieņemt lēmumus par vietu piešķiršanu Smiltenes novada  pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās pie skolām;
 • informēt vecākus par pieņemtajiem lēmumiem.

PUBLISKU IZKLAIDES UN SVĒTKU PASĀKUMU IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS KOMISIJA 
Komisijas priekšsēdētājs:K.Lapiņš
Komisijas locekļi: P.Jansone, G.Markss, I.Veismanis,

 Komisijas galvenie uzdevumi ir:

 • Komisija izskata iesniegumus un tam pievienotos dokumentus vai ziņas par publisku izklaides un svētku pasākumu rīkošanu un pieņem motivētu lēmumu gadījumos, kad tā nolemj izsniegt atļauju pasākuma rīkošanai, neizsniegt atļauju tā rīkošanai vai nolemj atlikt iesnieguma izskatīšanu.

Nolikums

Grozījums 2011.gada 31.marta nolikumā “Smiltenes novada domes  Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija”


SMILTENES NOVADA INTEREŠU IZGLĪTĪBAS JAUTĀJUMU UN PROGRAMMU IZVĒRTĒŠANAS UN MĒRĶDOTĀCIJAS SADALES KOMISIJAS

Komisijas priekšsēdētāja: A.Cunska
Komisijas locekļi: G.Grigore, G.Markss, I.Vergina, I.Grundāne
 
Komisija:
 • nosaka Smiltenes novada prioritātes interešu izglītībā nākošajam mācību gadam; 
 • izvērtē minēto dokumentu apkopojumu un pieņem lēmumu par valsts mērķdotācijas
  interešu izglītībai sadali nākošajam mācību gadam līdz 1. septembrim;
 • rakstiski informē Smiltenes novada izglītības iestādes par piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai;
 • izskata ierosinājumus un sūdzības par Smiltenes novada interešu izglītības (jautājumu un) programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales izstrādes jautājumiem.
Komisijas priekšsēdētājs: A.Lapiņš
Komisijas locekļi: P.Jansone, I.Siliņa, I.Joksts, G.Grigore

 Nolikums 


PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMO MĀJU PRIVATIZĀCIJAS KOMISIJA 

Komisijas priekšsēdētājs: G.Bogdanovs
Komisijas locekļi:  I.Ērgle, G.Kukainis, Valsts Zemes dienesta pilnvarots pārstāvis I.Andersone
 

PAŠVALDĪBAS MANTAS ATSAVINĀŠANAS UN IZSOLES KOMISIJA

Komisijas priekšsēdētājs: M.Lazdiņš
Komisijas locekļi: A.Zunde, S.Mickeviča, G.Bogdanovs, L.Podoprosvetova

ZEMES KOMISIJA  

Komisijas priekšsēdētāja: A.Zunde
Komisijas locekļi:  G.Kukainis, I.Ērgle, M.Treijere, O.Putrālis 

DĀVINĀJUMU (ZIEDOJUMU) PIEŅEMŠANAS, IZLIETOŠANAS KOMISIJA

Komisijas priekšsēdētājs M.Lazdiņš                                                                                      
Komisijas locekļi: S.Mickeviča, L.Podoprosvetova
Komisija:
 • izvērtē ziedojumu un dāvinājumu pieņemšanas un izlietošanas mērķi;
 • nodrošina likumīgu dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti;
 • novērš dāvinājuma (ziedojuma) izšķērdēšanu un/vai nelietderīgu izmantošanu.


Noteikumi


AUTOCEĻU FONDA KOMISIJA

Komisijas priekšsēdētājs: K.Lapiņš
Komisijas locekļi: L.Podoprosvetova, G.Kukainis, M.Lazdiņš

 Komisija:

 • Izstrādā priekšlikumus par valsts investīciju teritoriālo izvietojumu valsts autoceļu infrastruktūras attīstībā; nodrošina likumīgu dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti;
 • Izvērtē un iesniedz novada domei apstiprināšanai Smiltenes novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai paredzētās mērķdotācijas izlietojuma attiecīgā gada programmu;
 • Izvērtē sagatavotos pieteikumus par projektu finansēšanu no rezervētajiem mērķdotācijas līdzekļiem pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanai;
 • Sniedz konsultatīvos un informatīvos pakalpojumu autoceļu uzturēšanas jomā;
 • Izvērtē pagasta pārvalžu sagatavotos priekšlikumus pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijai normatīvo aktu noteiktajā kārtībā;
 • Uzrauga mērķdotācijas līdzekļu izlietojuma likumību un pareizību;
 • Izskata citus komisijas kompetencei atbilstošus jautājumus.

Nolikums


SPORTA ATTĪSTĪBAS PADOME

Padomes priekšsēdētājs: A.Lācis                                                                                          
Padomes priekšsēdētāja vietnieks: G.Markss       
Padomes locekļi: I.Vergina, A.Dudelis, A.Cunska, I.Joksts, K.Lapiņš

Sporta attīstības padomes mērķis - nodrošināt racionālu Smiltenes pašvaldības budžeta līdzekļu plānošanu un sadali, sekmējot sporta nozares attīstību Smiltenes novadā.

Sporta attīstības padomes galvenie uzdevumi

 • aktualizēt, analizēt un risināt Smiltenes novada sporta dzīves jautājumus;
 • izskatīt un lemt par finansējumu Smiltenes novada sporta pasākumiem un Smiltenes novada sporta organizāciju finansējuma pieprasījumiem, kurus sporta organizācijas iesniedz Smiltenes novada pašvaldībā atbilstoši nolikumam „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Smiltenes novada pašvaldības finansējuma saņemšanai sporta atbalstam”;
 • izskatīt juridisku un fizisku personu iesniegumus par finansiālu atbalstu Smiltenes novada sportistu treniņu procesa papildus nodrošināšanai un dalībai sacensībās;
 • izskatīt un apstiprināt Smiltenes novada sporta organizāciju iesniegto sacensību gada kalendāru. Smiltenes novada sporta organizācijas informāciju par plānotajām sacensībām un aktivitātēm iesniedz Smiltenes novada pašvaldībā līdz kalendārā gada 31. janvārim. Sacensību gada kalendārs tiek iesniegts Smiltenes novada pašvaldības Kancelejas nodaļai publiskošanai pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv.    

Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi 3 mēnešos, tās ir atklātas un tiek protokolētas.                                                                    

 Nolikums


PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMĀ FONDA IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJA

Komisijas priekšsēdētājs: K.Lapiņš
Komisijas locekļi: I.Siliņa, A.Lapiņš, M.Rungulis, I.Sausā, A.Zunde, attiecīgā pagasta pārvaldes vadītājs, SIA "Smiltenes NKUP" pārstāvis.

 Komisija:

 • Nodrošina Smiltenes novada pašvaldības domes apstiprinātās Mājokļu politikas ieviešanu pašvaldības darbībā, veicot Mājokļa politikas ieviešanas uzraudzību, monitoringu.
 • Veic visas darbības, kas saistītas ar pašvaldībai piederošo dzīvokļu (dzīvojamo māju, dzīvokļu īpašumu) izvērtēšanu.
 • Tiesīga pieprasīt no iesniegumu iesniedzējiem, kā arī valsts un pašvaldības institūcijām un saņemt jautājuma izlemšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus.
 • Tiesīga iepazīties ar noslēgtajiem īres un nomas līgumiem.
 • Nepieciešamības gadījumā ir tiešiga pārbaudīt iesniegumos minēto faktu atbilstību patiesībai, t.sk., apsekot personu, kuras lūdz pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, dzīves apstākļus. 

Nolikums


BŪVNIECĪBAS KONSULTATĪVĀ PADOME

Padomes priekšsēdētājs: G.Kukainis
Padomes locekļi: K.Lapiņš,L.Brolīte, I.Ērgle, A.Lapiņš, A.Zunde, T.Podniece, I.Sausā,

Padomes darbības mērķis ir koleģiāli izskatīt jautājumus un sniegt priekšlikumus, kas saistīti ar būvniecības ieceru īstenošanas iespējamību Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, kā arī sniegt rekomendācijas:

 • par svarīgiem liela apjoma (būvdarbu vērtība pārsniedz LVL 120000,00);
 • ja atbilstoši normatīvajiem aktiem pirms būvniecības veikšanas pašvaldībai ir jānodrošina paredzētās būves publisku apspriešana; 
 • par teritorijas plānojumu projektiem un detālplānojumiem to uzsākšanas un projektēšanas gaitā.

Padomes uzdevums ir nodrošināt iespējami vispusīgu, pilnvērtīgu un profesionālu viedokļu saņemšanu, izvērtējot būtiskas novada attīstības problēmas, atsevišķus plānojumu projektus un nozīmīgākās būvniecības ieceres.

Padome:

 • Izskata jautājumus par novadam nozīmīgām būvniecības iecerēm.
 • Izskata jautājumus par prioritāšu noteikšanu plānojumu projektiem un plenēriem.
 • Izskata jautājumus par teritorijas plānojumu un detālplānojumu uzsākšanu.
 • Izskata jautājumus par lēmuma projektu virzīšanu izskatīšanai Domes patstāvīgajās komitejās.
 • Sniedz atzinumus par novadam nozīmīgu būvobjektu skiču projektiem un tehniskiem projektiem.
 • Izskata jautājumus par novada infrastruktūras attīstības prioritātēm.
 • Izskata Būvvaldē iesniegtos novada attīstībai nozīmīgos jautājumus.
 • Izskata jautājumus saskaņā ar Domes priekšsēdētāja, Domes priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rakstiskām rezolūcijām.
 • Pēc Domes priekšsēdētāja un Domes pastāvīgās Finanšu un attīstības komitejas pieprasījuma sniedz atskaiti par Padomes darbību.

Nolikums


SMILTENES NOVADA PEDAGOĢISKI MEDICĪNISKĀ KOMISIJA

Komisijas priekšsēdētāja: D.Gailīte
Komisijas locekļi: Ā.Baumane, V.Kornets, A.Morīte.

Komisija savas kompetences ietvaros veic bērnu ar speciālām vajadzībām pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko izpēti un attīstības traucējumu diagnosticēšanu.

Nolikums

Pēdējās izmaiņas: 21.05.2019 14:29:31
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET