FINANŠU UN ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMU PASTĀVĪGĀ KOMITEJA:

 • pārrauga pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanas procesu, izskata citu pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē; 
 • sniedz atzinumu un sagatavo lēmuma projektu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
 • sniedz atzinumus un sagatavo lēmuma projektu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu,  kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
 • sniedz priekšlikumus par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;
 • sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu  atsavināšanu;
 • izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus (projektus) un atzinumus par tiem iesniedz domei; 
 • izvērtē pašvaldības budžeta izpildi par gada ceturksni un nepieciešamības gadījumā sniedz atzinumu Domei;
 • izskata jautājumus par nedzīvojamo telpu izmantošanu un nomu;
 • izvērtē pašvaldības gada publisko pārskatu un sniedz atzinumu Domei;
 • sagatavo izskatīšanai Domes sēdē arī citus jautājumus skatīt nolikumu. Nolikums
Komitejas sastāvs

Komitejas priekšsēdētājs: Gints Kukainis, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”.  

Komitejas locekļi: 

 1. Jānis Sīklēns- Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”; 
 2. Vairis Tralla- Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
 3. Andis Rozītis- Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”; 
 4. Jānis Pērle- Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
 5. Dzintars Zvaigzne - Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
 6. Edgars Avotiņš- Latvijas Reģionu Apvienība, VIDZEMES PARTIJA;
 7. Kārlis Lapiņš- Latvijas Reģionu Apvienība, VIDZEMES PARTIJA;
 8. Ilze Vergina- Partija "VIENOTĪBA";  
 9. Tija Zaļkalne- Partija "VIENOTĪBA" ;
 10. Birute Mežale- Zaļo un Zemnieku savienība.
Darba laiks  Ne retāk kā vienu reizi mēnesī
Vieta Smiltenes novada domes zālē, Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltenes novads
Kontaktinformācija 64774844, dome@smiltene.lv
 
KULTŪRAS, IZGLĪTĪBAS UN SPORTA JAUTĀJUMU PASTĀVĪGĀ KOMITEJA:
 • sagatavo Domes lēmuma projektus par Smiltenes novada (turpmāk tekstā- Novads)  izglītības, kultūras un sporta nozaru attīstību;
 • sagatavo priekšlikumus un sniedz atzinumus par Novada izglītības, kultūras un sporta iestāžu dibināšanu, attīstību, reorganizāciju vai slēgšanu;
 • koordinē izglītības, kultūras un sporta nozares sadarbības un attīstības projektu izstrādi, to realizāciju ar citu pašvaldību, valsts un ārvalstu izglītības, kultūras un sporta iestādēm; 
 • savas kompetences ietvaros risina ar kultūras iestādēm, mūzikas un mākslas skolām un bibliotēkām saistītos jautājumus, kā arī izskata reliģisko konfesiju un draudžu iesniegumus un priekšlikumus; 
 • uzrauga izglītības iestāžu atestāciju un programmu akreditāciju; 
 • izskata iesniegumus un sniedz atzinumu par pieaugušo neformālās izglītības programmu licenču izsniegšanu;
 • sniedz priekšlikumus par izglītības, kultūras un sporta pasākumu organizēšanu un koordinē to organizēšanu pašvaldībā; 
 • izskata iesniegumus un sniedz atzinumu atļaujas izsniegšanai par publisku pasākumu rīkošanu Novada administratīvajā teritorijā;
 • izskata pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu sagatavotos budžeta projektus un iesniedz tos finanšu komitejai; sniedz atzinumus jautājumos par finanšu līdzekļu sadalīšanu un izlietošanu izglītības, kultūras un sporta jautājumos atbilstoši apstiprinātajam budžetam; sagatavo ar izglītības, kultūras un sporta nozarēm saistītus ieteikumus ikgadējam saimnieciskās darbības un budžeta plānam;
 • veic citus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, Domes lēmumos un šajā nolikumā noteiktos pienākumus. Nolikums
Komitejas sastāvs

Komitejas priekšsēdētāja: Aija Cunska -Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”.

Komitejas locekļi: 

 1. Ināra Grundāne- Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;  
 2. Aigars Dudelis- Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
 3. Jānis Pērle- Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”; 
 4. Andis Rozītis- Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
 5. Ilze Vergina- Partija "VIENOTĪBA"; 
 6. Kaspars Markss- Zaļo un Zemnieku savienība.
Darba laiks  Ne retāk kā vienu reizi mēnesī
Vieta Smiltenes novada domes zālē, Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltenes novads
Kontaktinformācija 64774844, dome@smiltene.lv
 
SOCIĀLO UN MEDICĪNAS JAUTĀJUMU PASTĀVĪGĀ KOMITEJA: 
 • sagatavo izskatīšanai domes sēdēs jautājumus par sociālo palīdzību; par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā; par dzīvojamo telpu izmantošanu; par veselības aprūpi un aizsardzību; par ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā; 
 • sagatavo perspektīvo ilgtermiņa programmu sociālo un veselības problēmu risināšanai un rīcības programmu katram kārtējam gadam; 
 • koordinē sadarbību ar citu pašvaldību, valsts un ārvalstu sabiedriskajām organizācijām un fondiem sociālās palīdzības un veselības aprūpes programmu jomā; 
 • sadarbojas ar invalīdu, pensionāru, bērnu un citu maznodrošināto aizsardzības sabiedriskajām organizācijām un fondiem, atbalsta to pasākumus, izskata un izvērtē priekšlikumus komitejā un sagatavo tos izskatīšanai domē; 
 • sadarbojas ar novada bāriņtiesām; 
 • kontrolē pašvaldības sociālo iestāžu darbu; 
 • sadarbojas ar Nodarbinātības valsts aģentūru un Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūru; 
 • sagatavo priekšlikumus domei par domes Sociālā dienesta nelikumīgu vai nelietderīgu rīkojumu vai lēmumu atcelšanu; 
 • veic citus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, domes lēmumos, pašvaldības nolikumā  un šajā nolikumā noteiktos pienākumus. Nolikums
Komitejas sastāvs

Komitejas priekšsēdētājs:  - Birute Mežale,  Zaļo un Zemnieku savienība”.

Komitejas locekļi:  

 1. Andis Rozītis- Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
 2. Aija Cunska- Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
 3. Ināra Grundāne- Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
 4. Dzintars Zvaigzne - Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
 5. Kārlis Lapiņš- Latvijas Reģionu Apvienība, VIDZEMES PARTIJA 
 6. Tija Zaļkalne- Partija "VIENOTĪBA"   
 7. Birute Mežale- Zaļo un Zemnieku savienība
Darba laiks  Ne retāk kā vienu reizi mēnesī
Vieta Smiltenes novada domes zālē, Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltenes novads
Kontaktinformācija 64774844, dome@smiltene.lv

 

Pēdējās izmaiņas: 21.05.2019 14:29:31
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET