Smiltenes novada domes 27.12.2018. sēdes lēmumi

14.01.2019 / www.smiltene.lv

Publiski nav pieejami lēmumi, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

Lēmuma Nr. Nosaukums
677-678 Par Smiltenes novada domes lēmumu atcelšanu
679-689 Par nekustamo īpašumu atsavināšanu
690-692 Par adreses un nosaukuma piešķiršanu
693-697 Par nekustamo īpašumu apvienošanu un sadalīšanu
698 Par ēku (būvju) īpašumu izveidošanu
699 Par Smiltenes novada domes 2018.gada 28.novembra lēmuma Nr.634 (protokols Nr.14, 1.§.4.4.) “Par nekustamā īpašuma “Siluguņi”, Palsmanes pagastā nomu” grozīšanu
700-707 Par nekustamo īpašumu nomu
708-709 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
710-725  Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
726 Par publiskā ūdens Lizdoles ezers reģistrēšanu pašvaldības valdījumā
727 Par biedrības “Sabiedrība un attīstība” iesnieguma izskatīšanu
728 Par Smiltenes novada domes kustamās mantas – pasažieru autobusa VW LT 46 atsavināšanu
729 Par Smiltenes novada domes kustamās mantas – sniega mašīnas (retraka) Prinoth All atsavināšanu
730 Par Smiltenes novada domes kustamās mantas – pasažieru  autobusa Ford Transit atsavināšanu
731 Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas AUDI 80 norakstīšanu un nodošanu utilizācijai
732 Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas CHRYSLER VOYAGER  norakstīšanu un nodošanu utilizācijai
733 Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas TOYOTA COROLLA  norakstīšanu un nodošanu utilizācijai
734 Par izmaiņām Medību koordinācijas komisijas sastāvā
735 Par iepirkumu komisijas projektu – “Smiltenes pilsētas Gaujas ielas posmā no Audēju ielas līdz Raiņa ielai pārbūve” un “Tranzītielas Dārza ielas tilta pār Abulas upi Smiltenes pilsētā atjaunošana” realizācijas nodrošināšanai likvidēšanu
736 Par izmaiņām Smiltenes novada Bilskas pagasta pārvaldes amatu vienību sarakstā
737  Par Nolikuma projekta ”Grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada 30. septembra nolikumā “Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums”” apstiprināšanu
738 Par Bilskas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
739 Par pilnvarojumu Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai
740 Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Apes novada domi par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanās Apes novada teritorijā
741 Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Apes novada domi par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Apes novada teritorijā
742 Saistošo noteikumu projekta “Par neapbūvēta, Smiltenes novada pašvaldībai  piederoša vai piekrītoša zemesgabala, nomas maksu” apstiprināšana
743 Saistošo noteikumu projekta “Par kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” apstiprināšana
744 Saistošo noteikumu projekta “Grozījums Smiltenes novada pašvaldības 2010.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr. 25/10 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” apstiprināšana
745 Par dzīvojamās mājas Dakteru ielā 37, Smiltenē tehnisko nolietojumu un atsavināšanas procesa uzsākšanu
746 Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa nodošanu apsaimniekošanai
747 Par grozījumiem 2013.gada 12.aprīļa līgumā Nr. SND-S-SP/1-13
748 Noteikumu projekta “Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtība” apstiprināšana
749-752 Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanai
753 Par ilgstošiem parādniekiem
754 Nolikuma projekta “Grozījumi Smiltenes novada domes 2009.gada 26.novembra nolikumā  „Smiltenes novada pašvaldības grāmatvedības organizācijas un kārtošanas nolikums””  apstiprināšana
755 Par galvojumu SIA „Smiltenes NKUP” aizņēmuma ņemšanai
756 Par saistošo noteikumu Nr. 14/18 „Grozījumi Smiltenes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/18 „Smiltenes novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu

 

Pēdējās izmaiņas: 18.06.2019 11:19:22
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET