Paziņojums par dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnēm“Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un “Kalna Kades-II”

Paziņojums par dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un “Kalna Kades-II” Smiltenes novada Grundzāles pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma precizētā un papildinātā Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Paredzētā darbība ir dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un Kalna Kades-II” Smiltenes novada Grundzāles pagastā.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Īpašumi EG” (reģ. Nr. 40103442701, adrese: “Tigranas”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015).

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.155 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu paredzētajai darbībai pieņemts 2015. gada 11. jūnijā, IVN programma izsniegta 2015. gada 2. septembrī. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sapulce norisinājās 2015.gada 16. jūlijā. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laiks no 2017. gada 17. marta līdz 2017. gada 20. aprīlim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sapulce tika organizēta 2017. gada 31. martā plkst. 17:30 Grundzāles pagasta pārvaldes aktu zālē.

Precizētais un papildinātais ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2018.gada 7.maijā.

Ar precizēto un papildināto Ziņojumu var iepazīties izstrādātāja SIA “AMECO vide” tīmekļa vietnē www.amecovide.lv (sadaļā Jaunumi).

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „AMECO vide”


Paziņojums par detālplānojuma “Drandu iela 5C” nodošanu publiskajai apspriešanai

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2015.gada 30.decembra lēmumu Nr.18, 8.§. no 20.01.2016. līdz 17.02.2016. tiek organizēta Smiltenes novada Smiltenes nekustamā īpašuma „Drandu iela 5C” (kadastra Nr. 9415 005 0617) detālplānojuma 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Detālplānojuma mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus iespējamai teritorijas attīstībai, jaunai savrupmāju dzīvojamai apbūvei, transporta un tehniskās infrastruktūras izveidei.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti” adrese: Rūpniecības iela 32b-502, Rīga, LV-1045, e-pasts: birojs@rp.lv, interneta mājaslapa www.rp.lv.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Smiltenes novada domes mājas lapā http://www.smiltene.lv/sabiedribas_lidzdaliba, kā   arī darba dienās no 8:00-12:00 un no 13:00-17:00 Smiltenes novada domē (Dārza iela 3, Smiltene).

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks: 04.02.2016. plkst. 16:00 Smiltenes novada domes telpās, 2.stāva zālē, Pils ielā 2, Smiltenē.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 17.02.2016. Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 vai elektroniski parakstītu dokumentu veidā uz dome@smiltene.lv

Apmeklētājus pieņem darba dienās no 8:00-12:00 un no 13:00-17:00 Smiltenes novada domē Attīstības un plānošanas nodaļā, Dārza ielā 3, Smiltenē.

Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi notiks 25.02.2016. plkst.14:00 Smiltenes novada domes telpās, 2.stāva zālē, Pils ielā 2, Smiltenē.

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 


Pašvaldība aicina izteikt viedokli par Bibliotēkas un peldbaseina kompleksa izbūves ieceri

Septembra Smiltenes novada domes sēdē deputātiem tika prezentēta jauna ideja par Bibliotēkas un peldbaseina kompleksu. Izstrādātā ideja paredz bibliotēkas un peldbaseina apvienošanu vienā ēkā, kā arī projekta realizēšanai paredzot jaunu atrašanās vietu – Dārza ielā, kas ir pašvaldībai piederoša zeme, atrodas aiz Smiltenes Centra vidusskolas, netālu no Vecā parka un Sarkanās krusta Smiltenes Slimnīcas.
 
Jau vēstījām, ka 2014.gada 29.janvārī pašvaldība lēma par atpakaļpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamiem īpašumiem Kalēju iela 7 un Kalēju iela 8 (iesāktā peldbaseina būvniecības teritorija), lai atpirktu to no SIA „Waterland” un turpinātu realizēt projektu ar saviem resursiem, lēmumā ietverot virkni nosacījumu, kuriem izpildoties dome būtu gatava noslēgt atpakaļpirkuma līgumu un iegūt īpašuma tiesības uz iepriekš minētajiem nekustamajiem īpašumiem. Diemžēl līdz šim brīdim ar nekustamā īpašuma īpašnieku nav panākta vienošanās par atpakaļpirkuma līguma noslēgšanu ar domes lēmumā minētajiem nosacījumiem.
 
SIA „Waterland” nerealizētais projekts par peldbaseina būvniecību ir viens no pašvaldības lielākajiem „sāpju bērniem”, jo iedzīvotāju pārmetumi un jautājumi tiek saņemti regulāri, tāpēc pašvaldība ir uzsākusi meklēt alternatīvus veidus, kā ar saviem resursiem realizēt projektu, lai Smiltenē varētu īstenot peldēšanas apmācības programmu, kā arī Smiltenes novada bibliotēkai tiktu nodrošinātas jaunas un atbilstošas telpas (šobrīd bibliotēka atrodas privātās telpās, kur ir nepiemēroti apstākļi.)
 
Pēc pašvaldības pasūtījuma ir izstrādi pirmie skiču varanti (izstrādātājs SIA „Made arhitekti”) jaunai idejai par bibliotēkas un peldbaseina kompleksu, kas atrastos vienā ēkā. Jaunā ideja paredz šo projektu realizēt uz pašvaldībai piederošas zemes. Izvēlētā vieta atrodas netālu no centra, ir pieejama gan gājējiem, gan autobraucējiem, atrodas starp trijām izglītības iestādēm (Smiltenes Centra vidusskolu, Smiltenes ģimnāziju un Smiltenes tehnikumu), kā arī tā atrodas netālu no Sarkanās Krusta Smiltenes slimnīcas. Ēka plānota divos stāvos, kur pirmajā stāvā atrastos peldbaseins ar četriem celiņiem (garums 25 metri), telpas kafejnīcai, otrajā stāvā telpas trenažieru zālei un aerobikas zālei, savukārt bibliotēkas telpas atrastos gan pirmajā, gan otrajā stāvā. Ēkas dizaina pamatā tiktu izmantotas koka konstrukcijas un stikls.
 
Pirms virzīt tālāk šīs idejas realizāciju, izstrādājot tehnisko projektu, Smiltenes novada dome vēlas noskaidrot iedzīvotāju viedokli par bibliotēkas un peldbaseina kompleksa koncepciju un funkcionalitāti, izvēlēto atrašanās vietu, ēkas dizainu. Iedzīvotāji ar skiču materiāliem var iepazīties elektroniski novada mājas lapā www.smiltene.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”, Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3 (Kancelejas nodaļā), Pils ielā 2 (2.stāva zālē) un Smiltenes novada bibliotēkā.
 
Izteikt viedokli vai sniegt citus savus ierosinājumus iedzīvotāji aicināti līdz 7.novembrim, aizpildot aptaujas anketu, kas ir pieejama gan elektroniskā veidā novada mājas lapā, gan drukātā veidā Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3 (Kancelejas nodaļā), Pils ielā 2 (2.stāva zālē) un Smiltenes novada bibliotēkā. Tālrunis informācijai 64774844, dome@smiltene.lv.
 
Bibliotēkas un peldbaseina kompleksa idejas vizuālie materiāli*
(*Materiālus lielā apjoma dēļ ir iespējams apskatīt  vai lejuplādēt tikai no failiem.lv)
 

Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu 2.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

 
Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2014.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.7, 11.§. no 8.05.2014. līdz 17.06.2014. tiek organizēta Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2008-2020.gadam un Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006-2018.gadam grozījumu 2.redakcijas un Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma vides pārskata 2.redakcijas publiskā apspriešana.
 
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi:
·           Mainīt plānoto (atļauto) zemes izmantošanas veidu Grundzāles pagastā īpašumiem „Bemberu pļavas” (kad Nr. 9458 007 0076 un 9458 007 0077), ”Kalna Kades” (kad. Nr.9458 007 0075), „Raudiņas” (kad. Nr. 9458 010 0040), „Grotes” (kad. Nr.9458 010 0008), uz derīgo izrakteņu ieguves teritorijām. Precizēt dolomītu atradnes teritoriju Grundzāles pagastā.
·           Mainīt plānoto (atļauto) zemes izmantošanas veidu Launkalnes pagastā īpašumam „Krogzemji” uz „Rūpnieciskās ražošanas apbūves teritoriju”.
·           Veikt grozījumus Smiltenes novada Saistošajos noteikumos Nr.9/09 „Par Smiltenes novada teritorijas plānojumiem”.
 
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājs: Smiltenes novada dome, adrese: Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729, Interneta mājaslapa www.smiltene.lv.
Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Vides eksperti”; adrese: Ganību dambis 24D-317A; LV-1005, Rīga. Interneta mājaslapa www.videseksperti.lv.
 
Ar teritorijas plānojumu grozījumu 2.redakcijas un vides pārskata 2.redakcijas materiāliem var iepazīties Smiltenes novadā novada mājas lapā www.smiltene.lv, kā   arī darba dienās no 8.00-12.00 un no 13.00-17.00 Smiltenes novada Launkalnes pagasta pārvaldē (“Pilskalni”, Launkalne, Launkalnes pag.); Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldē (Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pag.), Smiltenes novada domē (Attīstības un plānošanas nodaļa, Dārza iela 3, Smiltene).
 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks: 29.05.2014.plkst. 17.30 Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldē Tilta ielā 5, Grundzālē, Grundzāles pagastā un 30.05.2014.plkst. 16.00 Smiltenes novada dome telpās, Pils ielā 2, Smiltenē.
 
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 17.06.2014. Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729.
 
Apmeklētājus pieņem darba dienās no 8.00-12.00 un no 13.00-17.00 Smiltenes novada domē Attīstības un plānošanas nodaļā, Dārza iela 3, Smiltenē.

 
Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu nodošanu apspriešanai
 
Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2013.gada 30.oktobra lēmumu Nr.18, 19.§. no 5.11.2013. līdz 16.12.2013. tiek organizēta Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2008-2020.gadam un Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006-2018.gadam grozījumu 1.redakcijas un Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma vides pārskata 1.redakcijas publiskā apspriešana.
 
 
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi:
 • Mainīt plānoto (atļauto) zemes izmantošanas veidu Grundzāles pagastā īpašumiem „Bemberu pļavas” (kad Nr. 9458 007 0076 un 9458 007 0077), ”Kalna Kades” (kad. Nr.9458 007 0075), „Raudiņas” (kad. Nr. 9458 010 0040), „Grotes” (kad. Nr.9458 010 0008), uz derīgo izrakteņu ieguves teritorijām. Precizēt dolomītu atradnes teritoriju Grundzāles pagastā.
 • Mainīt plānoto (atļauto) zemes izmantošanas veidu Launkalnes pagastā īpašumam „Krogzemji” uz „Rūpnieciskās ražošanas apbūves teritoriju”.
 • Veikt grozījumus Smiltenes novada Saistošajos noteikumos Nr.9/09 „Par Smiltenes novada teritorijas plānojumiem”.
 
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājs: Smiltenes novada dome, adrese: Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729, Interneta mājaslapa www.smiltene.lv.
 
Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Vides eksperti”; adrese: Ganību dambis 24D-317A; LV-1005, Rīga. Interneta mājaslapa www.videseksperti.lv.
 
Ar teritorijas plānojumu grozījumu 1.redakcijas un vides pārskata 1.redakcijas materiāliem var iepazīties Smiltenes novadā novada mājas lapā www.smiltene.lv, sadaļā "Attīstības plānošana", kā   arī darba dienās no 8.00-12.00 un no 13.00-17.00 Smiltenes novada Launkalnes pagasta pārvaldē (“Pilskalni”, Launkalne, Launkalnes pag.); Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldē (Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pag.), Smiltenes novada domē (Attīstības un plānošanas nodaļa, Dārza iela 3, Smiltene).
 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks: 20.11.2013.plkst. 17.30 Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldē Tilta ielā 5, Grundzālē, Grundzāles pagastā un 22.11.2013.plkst. 16.00 Smiltenes novada dome telpās, Pils ielā 2, Smiltenē.
 
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 16.12.2013. Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729.
 
Apmeklētājus pieņem darba dienās no 8.00-12.00 un no 13.00-17.00 Smiltenes novada domē Attīstības un plānošanas nodaļā, Dārza iela 3, Smiltenē.
 

 

                  
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

Apkopoti sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi
 
 
Apkopota informācija par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem.
 
Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana notika laika posmā no šī gada 5.jūnija līdz 5.jūlijam, un tās laikā ikviens interesents varēja iepazīties ar sagatavotajiem ilgtspējīgas attīstības stratēģijas materiāliem mājaslapā www.smiltene.lv, novada bibliotēkās, kā arī novada pagastu pārvaldēs. Sabiedriskās apspriešanas laikā notika arī sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Smiltenē un Palsmanē.
 
Ar saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem var iepazīties ŠEIT.
 
Balstoties uz saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem, tiek sagatavota Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam galīgā redakcija.
 
Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam tiek sagatavota projekta „Smiltenes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.
 
Sagatavoja:

A.Lapiņš


 
 

       
                                    
 
 
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
 
 Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu
 
Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.9, 1.§. sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakcija, nosakot sabiedriskās apspriešanas termiņu no šā gada 5.jūnija līdz 5.jūlijam.
 
Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam ir novada ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.
 
1.Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakcijasmateriāliem laika posmā no š.g. 5.jūnija līdz š.g. 5.jūlijam var iepazīties:
 • Smiltenes novada domes mājas lapā: (1.REDAKCIJA);
 • Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, 2.stāvā, 24.kabinetā darba dienās no 8.00-12.00 un 13.00-17.00;
 • Smiltenes novada pagastu pārvaldēs;
 • Smiltenes novada bibliotēkās;
2. Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakciju iespējams iesniegt līdz 2013.gada 5.jūlijam:
 • Smiltenes novada domes kancelejas nodaļā, Dārza ielā 3, Smiltenē;
 • sūtot anketu pa pastu uz adresi: Smiltenes novada dome, Smiltene, Dārza iela 3, LV-4729;
 • elektroniski – Smiltenes novada domes mājas lapā www.smiltene.lv
Komentāru un priekšlikumu sniegšanai lūdzam izmantot anketu, kas pieejama vietās, kur izvietoti materiāli, kā arī novada domes mājas lapā www.smiltene.lv.
 
3.Novada attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriedes sanāksmes notiks:
 • 2013.gada 18.jūnijā plkst.17.30 Smiltenes novada domes zālē, Dārza ielā 3, Smiltenē;
 • 2013.gada 20.jūnijā plkst. 17.30 Palsmanes kultūras namā, Palsmanē.
Par Smiltenes novada attīstības programmas izstrādi un par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona: Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Andris Lapiņš, tel.: 64707571, e-pasts: andris.lapins@smiltene.lv. 
 
 
Informācijai:
Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam tiek sagatavota projekta „Smiltenes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros. 
 

 
 
                       
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
 

 

Paziņojums par sabiedrības līdzdalību Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādei

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2012.gada 30.augusta lēmumu Nr.12, 4.§. ”Par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde.
Attīstības plānošanas dokumentu plānots izstrādāt līdz 2013.gada 30. jūnijam.
 
Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes uzdevums - noteikt pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu.
 

Smiltenes novada dome aicina novada iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus, kuri vēlas ar savām idejām piedalīties Smiltenes novada izaugsmes plānošanā, pieteikties līdzdarbībai:

 • piedaloties darba grupās;
 • piedaloties publiskajā apspriešanā, t.sk. sanāksmēs.
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikties līdzdalībai līdz 22.03.2013., elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu; laima.smite@smiltene.lv vai rakstiski, adresējot to Smiltenes novada domei, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo līdzdalības veidu.
 
Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Smiltenes novada domes mājas lapā www.smiltene.lv un nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja norādīto e-pastu.
Par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi un par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona: Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Andris Lapiņš, tel.: 64707571, e-pasts: andris.lapins@smiltene.lv
 
Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam tiek izstrādāta projekta „Smiltenes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.
 

 

Pēdējās izmaiņas: 18.06.2019 11:19:22
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET