Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu Grundzālē

2017. gada 17.martā ir pabeigts ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un “Kalna Kades-II” Smiltenes novada Grundzāles pagastā.

Darbības ierosinātājs ir SIA „Īpašumi EG” ("Tigranas", Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., LV-5015, tālr. 20236905, reģ. Nr. 40103442701).
Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.155 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu paredzētajai darbībai pieņemts 2015.gada 11.jūnijā.
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA „AMECO vide”.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties:

  1. Grundzāles pagasta pārvaldē (Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713),
  2. Smiltenes novada pašvaldības ēkā (Dārza iela 3, Smiltene, Smiltene novads,LV-4729) 
  3. Interneta vietnē www.amecovide.lv (sadaļā Jaunumi) no 2017.gada 17.marta.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 31.martā plkst. 17.30 Grundzāles pagasta pārvaldes aktu zālē.

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par paredzēto darbību līdz 2017.gada 20.aprīlim var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālr. 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, mājaslapas adrese: www.vpvb.gov.lv) un/ vai SIA „AMECO vide” (Gaiļezera iela 3, Rīgā, LV-1079, tālr. 28678860, 28364739 e-pasts: info@amecovide.lv, mājaslapas adrese: www.amecovide.lv).

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu derīgo izrakteņu atradnē “Dzeņi” pieejams ŠEIT.
 


Derīgo izrakteņu atradnes "Dzeņi" iecirkņi "Kalna kades - 1" un "Kalna kades - 2" izstrādes ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās apspriešanas uzsākšana

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja 2015. gada 11. jūnija lēmuma nr. 155, tiek uzsākta dolomīta atradnes "Dzeņi" iecirkņu "Kalna kades - 1" un "Kalna kades - 2" ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra.

Paredzētās  darbības  ierosinātājs  ir  SIA  "Īpašumi EG"  (Reģ.  Nr.  40103442701, Juridiskā  adrese:“Piekalni” Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, LV – 5022, tālr. 65058985).

Tiek plānota derīgo izrakteņu ieguve dolomīta atradnē "Dzeņi" iecirkņos "Kalna kades - 1" un "Kalna kades - 2", kadastra numuri 9458 007 0075; 9458 007 0076; 9458 007 0077. Atradne atrodas Smiltenes novadā, Grundzāles pagastā. Paredzētā dolomīta atradnes platība – 39,35 ha, dziļums līdz 6 m. Ieguvi paredzēts veikt pazeminot gruntsūdens līmeni. Dolomīta slāņa irdināšanai tiks izmantots ekskavators vai hidrauliskais āmurs. Nepieciešamības gadījumos tiks veikta dolomīta spridzināšana.

Paredzētā darbība atbilst 2008. – 2020. gada Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas plānojumam.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2015. gada 16. jūlijā, plkst. 17.00 Grundzāles pagasta pārvaldes ēkā, Tilta 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713.

No š.g. 03. jūlija līdz 23. jūlijam sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzētas darbības iespējamo ietekmi uz vidi Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv ). Plašāku informāciju (Vides pārraudzības valsts biroja lēmums) par paredzēto darbību var atrast Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā: www.smiltene.lv., arī uz vietas Smiltenes novada pašvaldības telpās, Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltene novads, LV-4729, un Grundzāles pagasta pārvaldes telpās, Tilta 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713, darba dienās no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

1. Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējums
2. Iesniegums par paredzēto darbību
    Derīgo izraksteņu atradnes pase
    Atzinums par augu sugu un biotopu inventarizāciju
    Zemes robežu plāns
    Zemes robežu plāns
    Atzinums par teritorijas ģeoloģisko, hidroģeoloģisko un hidroloģisko novērtējumu
    Atzinums par ietekmi uz savvaļas putnu populāciju
    Pārskats par aprēķiniem maksimāli pieļaujamās sprāgstvielu lādiņiem seismiski drošam attālumam projektējamiem spridzināšanas darbiem
    Pielikums 1
    Pielikums 2


SIA „Īpašumi EG”
Tālr. 29499443


Smiltenes novada "Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/" modeļu sabiedriskā apspriešana

Smiltenes novada dome 27.maija domes sēdē apstiprināja Smiltenes novada „Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” gala ziņojumu. No 28.maija līdz 18.jūnijam notiks „Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/”modeļu sabiedriskā apspriešana.

Aicinām Smiltenes novada iedzīvotājus piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs par Smiltenes novada „Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” modeļiem 11.jūnijā:

  • Plkst.9.00 - Smiltenes Centra vidusskolā,
  •  Plkst.11.00 – Smiltenes ģimnāzijā,
  •  Plkst.13.00 – Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolā,
  • Plkst.17.00 – Smiltenes Kultūras centrā.
„Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” modeļu apspriešanā ļoti svarīgs ir Smiltenes novada iedzīvotāju viedoklis, tāpēc aicinām Jūs aizpildīt anketu un izteikt savu viedokli. Anketu „Izglītības modeļu sabiedriskā apspriešana” no 28.maija līdz 18.jūnijam var aizpildīt Smiltenes novada domē Dārza ielā 3 un Pils ielā 2, Izglītības pārvaldē Dārza ielā 11, vai elektroniski pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv.
 
Anketās izteiktie iedzīvotāju viedokļi tiks apkopoti līdz 22.jūnijam.
 
Smiltenes novada dome „Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” gala ziņojums ŠEIT

Anketa drukāšanai ŠEIT

AIZPILDĪT ANKETU ŠEIT

„Vecā parka un tam piegulošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija”

Smiltenes novada dome laika periodā no 2014.gada 25.aprīļa līdz 2014.gada 23.maijam nodod publiskai apspriešanai „Vecā parka un tam piegulošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija” būvniecības ieceres materiālus. Būvniecības iecere paredz Vecā parka un Tepera ezeram pieguļošo teritoriju rekonstrukciju. Rekonstruējamās un labiekārtojamās teritorijas platība 29,46ha.
 
Būvniecības ierosinātājs:       Smiltenes novada dome
Atbildīgā persona:                 U. Rudzītis (tel.:29416035)
Reģ.Nr.:                                 90009067337
Juridiskā adrese:                   Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Projektētājs:                          SIA „BELSS”,
Atbildīgā persona:                 D.Dāle (tel.: 26191009)
Reģ.Nr.:                                 40003237609
Juridiskā adrese:                   Kalvenes iela 22A, Rīga, LV-1058
 
Būvniecības ieceres informatīvie materiāli un projekta skices pieejami apskatei Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā) no 2014.gada 25.aprīļa līdz 23.maijam, darba laikā, kā arī Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv.
 
Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas sanāksme notiks Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā), 2014.gada 15.maijā, plkst.17.00.
 
Atsauksmes par būvniecības ieceri iesniedzamas Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, 11.kab.(2.stāvā) tālr.: 64774845, fakss: 64707570 vai pa pastu (Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, LV-4729, ar norādi: „Būvniecības ieceres publiskajai apspriešanai”) līdz 2014.gada 23.maijam (ieskaitot).
 
Informāciju par Smiltenes novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem var uzzināt Smiltenes novada domes kancelejas nodaļā, pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv, vai pa tālruni 64774844.
 
Būvniecības ieceres informatīvie materiāli un projekta skices
 

„Smiltenes pilsētas Dakteru ielas posma no Dakteru ielas 1 līdz Atmodas ielai kompleksā rekonstrukcija”

Smiltenes novada dome laika periodā no 2014.gada 21.februāra līdz 2014.gada 21.martam nodod publiskai apspriešanai „Smiltenes pilsētas Dakteru ielas posma no Dakteru ielas 1 līdz Atmodas ielai kompleksā rekonstrukcija”būvniecības ieceres materiālus. Būvniecības iecere paredz Dakteru ielas rekonstrukciju. Aptuvenais rekonstrukcijas ielas posma garums 1,28km.

 
Būvniecības ierosinātājs:       Smiltenes novada dome
Atbildīgā persona:                 U. Rudzītis (tel.:29416035)
Reģ.Nr.:                                 90009067337
Juridiskā adrese:                   Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Projektētājs:                          SIA „Ceļu komforts”,
Atbildīgā persona:                 E.Leitis (tel.: 29470503)
Reģ.Nr.:                                 44103040845
Juridiskā adrese:                   „Ežmalas”, Plāņu pag. Strenču nov., LV-4730
 
Būvniecības ieceres informatīvie materiāli un projekta skices pieejami apskatei Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā) no 2014.gada 21.februāra līdz 21.martam, darba laikā, kā arī Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv.
Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas sanāksme notiks Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā), 2014.gada 6.martā, plkst.17.00.
 
Atsauksmes par būvniecības ieceri iesniedzamas Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, 11.kab.(2.stāvā) tālr.: 64774845, fakss: 64707570 vai pa pastu (Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, LV-4729, ar norādi: „Būvniecības ieceres publiskajai apspriešanai”) līdz 2014.gada 21.martam (ieskaitot).
 
Informāciju par Smiltenes novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem var uzzināt Smiltenes novada domes kancelejas nodaļā, pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv, vai pa tālruni 64774844.
 
 
 
RASĒJUMI:
CD_2-1 CD_2-2 CD_2-3 CD_2-4 CD_2-5 CD_2-6 CD_2-7
 

 Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Smiltenes novada dome laika periodā no 2013.gada 03.janvāra līdz 2013.gada 30.janvārim nodod publiskai apspriešanai „Smiltenes pilsētas Raiņa ielas posma no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai kompleksā rekonstrukcija” būvniecības ieceres materiālus. Būvniecības iecere paredz Raiņa ielas rekonstrukciju (posms pilsētas robeža līdz Ābeļu ielai). Aptuvenais rekonstrukcijas ielas posma garums ~ 920m.
 
Būvniecības ierosinātājs:                  Smiltenes novada dome
Atbildīgā persona:                            U. Rudzītis (tel.:29416035)
Reģ.Nr.:                                            90009067337
Juridiskā adrese:                               Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Projektētājs:                                      SIA „Ceļu komforts”,
Atbildīgā persona:                            E.Leitis (tel.: 29470503)
Reģ.Nr.:                                            44103040845
Juridiskā adrese:                               Rubenes iela 32-33, Valmiera, LV-4201
 
Būvniecības ieceres informatīvie materiāli un projekta skices pieejami apskatei Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā) no 2013.gada 03.janvāra līdz 30.janvārim, darba laikā, kā arī Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv.
 
vniecības ieceres publiskās apspriešanas sanāksme notiks Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā), 2013.gada 17.janvārī, plkst.17.00.
 
Atsauksmes (APTAUJAS LAPA ) par būvniecības ieceri iesniedzamas Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, 11.kab.(2.stāvā) tālr.: 64774845, fakss: 64707570 vai pa pastu (Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, LV-4729, ar norādi: „Būvniecības ieceres publiskajai apspriešanai”) līdz 2013.gada 30.janvārim (ieskaitot).
 
Informāciju par Smiltenes novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem var uzzināt Smiltenes novada domes kancelejas nodaļā, pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv, vai pa tālruni 64774844.
 
 

 

Pēdējās izmaiņas: 19.08.2017 11:43:27
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET