Paziņojums par būvniecības ieceres “Pašapkalpošanās automazgātavas
jaunbūve” Kalēju ielā 8, Smiltenē publiskās apspriešanas noslēgšanos


Pamatojoties uz Smiltenes novada Būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 2018.gada 12.februāra lēmumu Nr. BIS-BV-5.2-2018-3 (12-11/18/19), būvniecības ierosinātājs SIA “CWP”, reģistrācija Nr.40103582122, juridiskā adrese: Mārupes novads, Jaunmārupe, Mazcenu aleja 17-15, LV-2166, tālr.26585793, nodeva publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūve” Kalēju ielā 8, Smiltenē, kadastra numurs 9415 008 0704.

Projektētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Akmens Nami", reģistrācijas Nr.43603055627, Būvkomersanta reģistrācijas Nr.11751, juridiskā adrese: Sudrabu Edžus iela 3-49, Jelgava, LV-3001, tālr.26323999, e-pasts: aigars@akmensnami.lv

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 12.02.2018. līdz 12.03.2018.

Būvniecības ieceres prezentācija notika 22.02.2018. plkst.17:00 Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, 2.stāva zālē.

Publiskās apspriešanas informatīvie materiāli no 12.02.2018. līdz 12.03.2018. tika izvietoti:

 • Smiltenes novada domē, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads,
 • Smiltenes novada Būvvalde, Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads,
 • nterneta mājas lapā www.smiltene.lv un Smiltenes novada domes sociālos kontos.

Atsauksmes un priekšlikumi bija iesniedzami līdz 12.03.2018.:
•    Smiltenes novada domē, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads,
•    Smiltenes novada Būvvalde, Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads.

18.04.2018. akceptēta būvniecības iecere, izsniegta būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2018-1758 (12-15/18/16) ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem, kurus nepieciešams izpildīt, lai varētu uzsākt būvdarbus.

Ar pārskats par būvniecības publiskās apspriešanas rezultātiem var iepazīties ŠEIT.
 


 

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA
“Pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūve”
Kalēju ielā 8, Smiltenē

Saskaņā ar Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu uz zemes gabala paredzēts izbūvēt vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavu ar trīs mazgāšanas vietām. Automazgātavas kompleksu veidos 3 atsevišķas brīvstāvošas būves: Vaļēja tipa augstspiediena automazgātava, stacionārs putekļu sūcējs un atkritumu konteinera nojume.

Aicinām līdz 2018.gada12.martam izteikt viedokli par būvniecības ieceri - Pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūve, adresē Kalēju ielā 8, Smiltenē.

Aizpildītu aptaujas lapu lūgums iesniegt Smiltenes novada Būvvaldē, Dārza ielā 11, Smiltenē, vai Smiltenes novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē. Aptaujas lapa pieejama ŠEIT.

22.02.2018. 17:00, Smiltenē, Pils ielā 2, zālē notiks būvniecības ieceres - “Pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūve” prezentācija.

BŪVNIECĪBAS IECERE

PAZIŅOJUMS


 

Pārskats par būvniecības ieceres “Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana (īslaicīgās lietošanas būve) Rīgas ielā 16A, Smiltenē” publiskās apspriešanas rezultātiem.
 

Pamatojoties uz Smiltenes novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 2018.gada 5.februāra lēmumu Nr.BIS-BV-5.28-2018-402 (12 – 11/18/14), būvniecības ierosinātājs SIA "Sindas Kaltes", reģistrācijas Nr.45403046367, juridiskā adrese: Mednieku iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr.27887288, nodeva publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana (īslaicīgās lietošanas būve) Rīgas ielā 16A, Smiltenē”, kadastra numurs 9415 007 0812.

Projektētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REP", reģistrācijas Nr.40103179129, Būvkomersanta reģistrācijas Nr.6630-AR, juridiskā adrese: Hanzas iela 16, Rīga, LV-1045, tālr.26307040, e-pasts: rupnicenergoprojekts@inbox.lv

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 05.02.2018. līdz 05.03.2018.
Būvniecības ieceres prezentācija notika 01.03.2018. plkst.17:00 Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, 2.stāva zālē.

Publiskās apspriešanas informatīvie materiāli no 05.02.2018. līdz 05.03.2018. tika izvietoti:
•    Smiltenes novada domē, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads,
•    Smiltenes novada Būvvaldē, Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads,
•    interneta mājas lapā www.smiltene.lv un Smiltenes novada domes sociālos kontos.

Atsauksmes un priekšlikumus varēja iesniegt līdz 05.03.2018.:
•    Smiltenes novada domē, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads,
•    Smiltenes novada Būvvalde, Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads.

Būvniecības iecerei 23.03.2018. tika izdota būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2018-1308 (12-15/18/24).

Pārskats par būvniecības publiskās apspriešanas rezultātiem.

 

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA
Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana (īslaicīgās lietošanas būve)
Rīgas ielā 16A, Smiltenē

Būvprojekts objektam Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana Rīgas ielā 16A, Smiltenē (turpmāk- Būvobjekts) izstrādāta pamatojoties uz šādiem sākumdatiem:   

 1. Būvniecības ierosinātāja- SIA Sindas Kaltes, reģ.Nr.45403046367  (turpmāk- Pasūtītājs) projektēšanas uzdevums;   
 2. Produkta pase žāvētavām;   
 3. Zemes gabala inženiertopogrāfiskais plāns, ko izstrādājis SIA ''RE Mērnieks'' 19.05.2015

Būvobjekta adrese: Rīgas ielā 16A, Smiltene
Būvniecības veids: Jaunbūve – novietošana.
Būves galvenais lietošanas veids: 1251 ''Rūpnieciskās ražošanas ēkas''.
Būves grupa: 2.
Būves ugunsnoturības pakāpe: U3.

Saskaņā ar Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu uz zemes gabala paredzēts uzstādīt 2 gab. koksnes žāvētavas un aprīkot tās ar komunikācijām: elektroapgādi, ūdensapgādi, siltumtīklu saskaņā ar Žāvētavu ražotāja tehnisko uzdevumu un Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu. Teritoriju projektēšanas robežās nav paredzēts labiekārtot un apzaļumot.

Būvprojekta "„Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana” Rīgas ielā 16A, Smiltenē" APRAKSTOŠĀ DAĻA

Aicinām līdz 2018.gada 5.martam izteikt viedokli par būvniecības ieceri Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana (īslaicīgās lietošanas būve), adresē Rīgas ielā 16A, Smiltenē.

Aizpildītu aptaujas lapu lūgums iesniegt Smiltenes novada Būvvaldē, Dārza ielā 11, Smiltenē, vai Smiltenes novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē. Aptaujas lapa pieejama ŠEIT.

01.03.2018. 17:00, Smiltenē, Pils ielā 2, zālē notiks būvniecības ieceres - "Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana (īslaicīgas lietošanas būve), Rīgas ielā 16A, Smiltenē" prezentācija.


Kādam būt Smiltenes pilsētas centra plānojumam nākotnē? Aicinām iedzīvotājus iesaistīties viedokļa izteikšanā!


Smiltenes novada pašvaldība strādā pie Smiltenes novada domes būvprojektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā – I un II kārta” izstrādes:

1. būvprojekts - “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā – I kārta”. Objekta nosaukums: “Baznīcas laukuma posmā no Marijas ielas līdz Daugavas ielai un Daugavas iela posmā no Baznīcas laukuma līdz Abulas ielai pārbūve, Smiltenē”.

2. būvprojekts – “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā – II kārta”. Objekta nosaukums: “Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukumā 16A un Baznīcas laukumā 10 pārbūve, Smiltenē”.

Būvprojektu izstrādes galvenie mērķi ir:

 • rast vienlīdzīgu satiksmes drošības līmeni – gājējiem, velosipēdistiem un autobraucējiem;
 • rast iespēju apstāties un izjust, ka atrodamies mazpilsētas un latviskākā novada pašā sirdī;
 • sakārtot publisko infrastruktūru uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un pieejamībai;
 • palielināt kopējo stāvvietu skaitu pilsētas centrālajā daļā.

Publiskai apspriešanai tiek nodoti  būvprojekta otrās kārtas vairāki varianti ar galvenajām plānojuma zonām pilsētas centram. Lai virzītos tālāk un izstrādātu būvprojektu ļoti svarīgi saprast un apzināt iedzīvotāju kopējo viedokli par Smiltenes pilsētas centra attīstību. Aicinām iepazīties ar izstrādātajiem plānojumiem un izteikt savu viedokli. 

Pilsētas plānojuma risinājumu publiskā apspriešana notiks  no 22.09.2017.līdz 22.10.2017.

Ar iespējamiem pilsētas centra plānojuma variantiem var iepazīties:

 • Interneta vietnē www.smiltene.lv sadaļā “sabiedriskā apspriešana”, skatīt ŠEIT;
 • Paskaidrojuma raksts ŠEIT.
 • Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē,  darba laikā;
 • Smiltenes novada domes ēkā Pils ielā 2, Smiltenē,  darba laikā;
 • Smiltenes pilsētas Kultūras centrā, Gaujas ielā 1, Smiltenē, darba laikā.

Atsauksmes aicinām iesniegt līdz 22.10.2017.

 • Aptaujas anketa drukātā veidā pieejama un aizpildāma vietās, kur izvietoti materiāli, tas ir Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3 un Pils ielā 2. Smiltenes pilsētas Kultūras centrā;
 • Aptaujas anketu var izdrukāt un aizpildītu nogādāt  Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē.  Drukātā anketa ŠEIT;
 • Aptaujas anketa elektroniski aizpildāma ŠEIT.

Par būvprojekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” I un II kārtas izstrādes kārtību


Kāpēc tiek izstrādāti būvprojekti tieši tagad?


Galvenās komunikācijas pilsētas centrā ir izbūvētas aptuveni pirms 70 gadiem, lietus kanalizācija vēl senāk. Esošais ielu segums ir nokalpojis, un jau tuvākajā laikā būs jāveic gan komunikāciju, gan ielas konstruktīvo kārtu pārbūve. Svarīgi minēt, ka pie jebkuriem pārbūves darbiem esošā satiksmes organizācija nevarēs palikt tieši tāda, kā ir, jo par to ir saņemti būtiski aizrādījumi no Ceļu satiksmes drošības direkcijas. Galvenie aizrādījumi: neatbilstoša platuma brauktuves, gājēju pārejas, neatbilstoša satiksmes organizācija stāvlaukumā,  autoosta neatbilsts normatīvo aktu prasībām.


Ko paredz I kārtas būvprojekts?

I kārtas būvprojekts paredz  Baznīcas laukuma posmā no Marijas ielas līdz Daugavas ielai un Daugavas iela posmā no Baznīcas laukuma līdz Abulas ielai pārbūvi. II kārtas būvprojekts paredz Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukumā 16A un Baznīcas laukumā 10 pārbūvi.

Šobrīd I kārtas būvprojekta izstrādātais risinājums paredz ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvi un jaunu pieslēgumu izbūvi, lietusūdeņu novadīšanas sakārtošanu, ielu apgaismojuma pilnveidošanu, teritorijas labiekārtojuma paaugstināšanu, satiksmes drošības paaugstināšanu, tas ir esošo ielas parametru maiņu – brauktuves sašaurināšanu līdz 6 metru platumam, atsevišķas satiksmes telpas nodrošināšanu velobraucējiem, stāvvietu izbūvi, kā arī plašāku telpu gājējiem. Satiksmes drošībai un pieejamībai paredzētā atļautā braukšanas ātruma ierobežošana līdz 30km/h visā pilsētas centrālajā zonā. Kā ātruma lēninošs līdzeklis, iebraucot pilsētas centrā, paredzēts paaugstināt ielas brauktuvi. Stāvvietu izbūve paredzēta no Mūrnieku ielas līdz Marijas ielai paralēli brauktuvei abās ielas pusēs, kā arī platākajā brauktuves vietā paredzēts izbūvēt stāvvietas ielas centrālajā daļā, satiksmi novirzot abpus tām. Gājēju kustības nodrošināšanai un vides pieejamībai paredzēts atvēlēt plašu zonu no ielas brauktuves līdz esošajai apbūvei, paredzot seguma pārejas vienā līmenī, kā arī dažāda veida labiekārtojumu un apstādījumus.
Projekta izstrādātājs, kā arī pašvaldība pieļauj, ka I kārtas izstrādātajā risinājumā, var tikt veiktas projekta plānojuma izmaiņas, ja tas būs nepieciešams saistībā ar II kārtas būvprojekta risinājumiem.

Kāpēc I kārtas būvprojektam nav publiskā apspriešana?  

Būvvalde lēmumu par publiskas apspriešanas nepieciešamību var pieņemt Būvniecības likuma 14. panta piektajā daļā, kas attiecināms uz vides prasībām: “Ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums...”

Smiltenes novada domes Būvvalde skaidro, ka šajā gadījumā būve - iela(ceļš) jau pastāv, un netiek pasliktināta vide - projekts ir orientēts uz ātruma samazināšanu, tādējādi tādi vides faktori kā piesārņojums CO2, līdz ar to smaka un troksnis mazinās.

Īstenojot ielas pārbūves projektus, Smiltenes novada pašvaldības līdzšinējā prakse ir tāda, ka ar projektiem tiek iepazīstināti, saskaņots, meklēt kādi kopīgi problēmas risinājumi tikai ar piegulošo īpašumu īpašniekiem. I kārtas būvprojektam notikušas vairākas sanāksmes ar īpašniekiem un uzņēmējiem, kuru īpašumi piekļaujas plānotajai pārbūves teritorijai. Skaņošanas laikā būvprojektā tiek ieviestas korekcijas gan saistībā ar inženierkomunikāciju pievadu atrašanās vietu, labiekārtojumu, satiksmes organizāciju u.c.

Būtisks faktors, kāpēc  I kārtas būvprojekts ir izstrādāts ātrāk nekā II kārtas, ir tas, ka I kārtas būvprojekta realizēšanai plānots piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu specifiskajā atbalsta mērķī 3.3.1. "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām". 

Projekts vērst uz ražošanas un pakalpojumus sniedzošu uzņēmumu atbalstu piegulošajā teritorijā, tā īstenošanai noteikti minimālie sasniedzamie rezultatīvie rādītāji: izveidotas vismaz 5 jaunas darbavietas; piesaistītas nefinanšu investīcijas vismaz 2,435 milj. eiro.; vismaz 4 labumu guvušie komersanti, tāpēc papildus sanāksmes un konsultācijas tiek veiktas tieši ar uzņēmējiem, kas darbojas šī būvprojekta pieguļošajā teritorijā.

Kāpēc Smiltenes novada pašvaldībai svarīgs ir iedzīvotāju viedoklis par  II kārtas būvprojektu?


II kārta būvprojekts paredz Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukumā 16A un Baznīcas laukumā 10 pārbūvi.

II kārtas būvprojekts ir tikai izstrādes uzsākšanas stadijā. Būvprojekta izstrādājas SIA “Firma L4” š.g. septembra sākumā pašvaldībai prezentēja Smiltenes pilsētas centra plānojuma variantus, kur tiek piedāvāts mainīt autoostas un stāvlaukumu atrašanās vietas, kā arī satiksmes kustības organizāciju. Šie plānojumi paredz būtiskas izmaiņas plānotajā pārbūves teritorijā. Līdz ar to pašvaldība nolēma ar II kārtas būvprojekta plānojuma risinājumiem iepazīstināt sabiedrību un ar aptaujas palīdzību noskaidrot cilvēku domas par izstrādātajiem variantiem. Uzzināt vai iedzīvotāji atbalstītu un pieņemtu autoostas pārcelšanu uz teritoriju ar adresi Baznīcas laukums 16 (Aiz Smiltenes ev.lut baznīcas); uzzināt cilvēku domas par satiksmes organizāciju Baznīcas laukuma centrālajā daļā -  vai satiksme virzītos pa esošo brauktuves vietu, vai satiksme būtu dalīta, ar vienvirziena kustību, vai satiksme tiktu virzīta taisnā līnijā gar Baznīcu, kā Daugavas ielas turpinājums, uzzināt kāda veida labiekārtojumu vēlas redzēt Smiltenes pilsētas centrā.

Aptaujā iegūtie rezultāti palīdzētu pašvaldībai nonākt pie viena plānojuma varianta, kuru atbalsta lielākā iedzīvotāju daļa un projekta izstrādātāji varētu uzsākt darbu pie detalizēta būvprojekta izstrādes.


Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu Grundzālē

2017. gada 17.martā ir pabeigts ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un “Kalna Kades-II” Smiltenes novada Grundzāles pagastā.

Darbības ierosinātājs ir SIA „Īpašumi EG” ("Tigranas", Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., LV-5015, tālr. 20236905, reģ. Nr. 40103442701).
Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.155 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu paredzētajai darbībai pieņemts 2015.gada 11.jūnijā.
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA „AMECO vide”.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties:

 1. Grundzāles pagasta pārvaldē (Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713),
 2. Smiltenes novada pašvaldības ēkā (Dārza iela 3, Smiltene, Smiltene novads,LV-4729) 
 3. Interneta vietnē www.amecovide.lv (sadaļā Jaunumi) no 2017.gada 17.marta.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 31.martā plkst. 17.30 Grundzāles pagasta pārvaldes aktu zālē.

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par paredzēto darbību līdz 2017.gada 20.aprīlim var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālr. 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, mājaslapas adrese: www.vpvb.gov.lv) un/ vai SIA „AMECO vide” (Gaiļezera iela 3, Rīgā, LV-1079, tālr. 28678860, 28364739 e-pasts: info@amecovide.lv, mājaslapas adrese: www.amecovide.lv).

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu derīgo izrakteņu atradnē “Dzeņi” pieejams ŠEIT.
 


Derīgo izrakteņu atradnes "Dzeņi" iecirkņi "Kalna kades - 1" un "Kalna kades - 2" izstrādes ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās apspriešanas uzsākšana

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja 2015. gada 11. jūnija lēmuma nr. 155, tiek uzsākta dolomīta atradnes "Dzeņi" iecirkņu "Kalna kades - 1" un "Kalna kades - 2" ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra.

Paredzētās  darbības  ierosinātājs  ir  SIA  "Īpašumi EG"  (Reģ.  Nr.  40103442701, Juridiskā  adrese:“Piekalni” Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, LV – 5022, tālr. 65058985).

Tiek plānota derīgo izrakteņu ieguve dolomīta atradnē "Dzeņi" iecirkņos "Kalna kades - 1" un "Kalna kades - 2", kadastra numuri 9458 007 0075; 9458 007 0076; 9458 007 0077. Atradne atrodas Smiltenes novadā, Grundzāles pagastā. Paredzētā dolomīta atradnes platība – 39,35 ha, dziļums līdz 6 m. Ieguvi paredzēts veikt pazeminot gruntsūdens līmeni. Dolomīta slāņa irdināšanai tiks izmantots ekskavators vai hidrauliskais āmurs. Nepieciešamības gadījumos tiks veikta dolomīta spridzināšana.

Paredzētā darbība atbilst 2008. – 2020. gada Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas plānojumam.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2015. gada 16. jūlijā, plkst. 17.00 Grundzāles pagasta pārvaldes ēkā, Tilta 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713.

No š.g. 03. jūlija līdz 23. jūlijam sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzētas darbības iespējamo ietekmi uz vidi Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv ). Plašāku informāciju (Vides pārraudzības valsts biroja lēmums) par paredzēto darbību var atrast Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā: www.smiltene.lv., arī uz vietas Smiltenes novada pašvaldības telpās, Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltene novads, LV-4729, un Grundzāles pagasta pārvaldes telpās, Tilta 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713, darba dienās no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

1. Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējums
2. Iesniegums par paredzēto darbību
    Derīgo izraksteņu atradnes pase
    Atzinums par augu sugu un biotopu inventarizāciju
    Zemes robežu plāns
    Zemes robežu plāns
    Atzinums par teritorijas ģeoloģisko, hidroģeoloģisko un hidroloģisko novērtējumu
    Atzinums par ietekmi uz savvaļas putnu populāciju
    Pārskats par aprēķiniem maksimāli pieļaujamās sprāgstvielu lādiņiem seismiski drošam attālumam projektējamiem spridzināšanas darbiem
    Pielikums 1
    Pielikums 2


SIA „Īpašumi EG”
Tālr. 29499443


Smiltenes novada "Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/" modeļu sabiedriskā apspriešana

Smiltenes novada dome 27.maija domes sēdē apstiprināja Smiltenes novada „Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” gala ziņojumu. No 28.maija līdz 18.jūnijam notiks „Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/”modeļu sabiedriskā apspriešana.

Aicinām Smiltenes novada iedzīvotājus piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs par Smiltenes novada „Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” modeļiem 11.jūnijā:

 • Plkst.9.00 - Smiltenes Centra vidusskolā,
 •  Plkst.11.00 – Smiltenes ģimnāzijā,
 •  Plkst.13.00 – Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolā,
 • Plkst.17.00 – Smiltenes Kultūras centrā.
„Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” modeļu apspriešanā ļoti svarīgs ir Smiltenes novada iedzīvotāju viedoklis, tāpēc aicinām Jūs aizpildīt anketu un izteikt savu viedokli. Anketu „Izglītības modeļu sabiedriskā apspriešana” no 28.maija līdz 18.jūnijam var aizpildīt Smiltenes novada domē Dārza ielā 3 un Pils ielā 2, Izglītības pārvaldē Dārza ielā 11, vai elektroniski pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv.
 
Anketās izteiktie iedzīvotāju viedokļi tiks apkopoti līdz 22.jūnijam.
 
Smiltenes novada dome „Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” gala ziņojums ŠEIT

Anketa drukāšanai ŠEIT

AIZPILDĪT ANKETU ŠEIT

„Vecā parka un tam piegulošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija”

Smiltenes novada dome laika periodā no 2014.gada 25.aprīļa līdz 2014.gada 23.maijam nodod publiskai apspriešanai „Vecā parka un tam piegulošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija” būvniecības ieceres materiālus. Būvniecības iecere paredz Vecā parka un Tepera ezeram pieguļošo teritoriju rekonstrukciju. Rekonstruējamās un labiekārtojamās teritorijas platība 29,46ha.
 
Būvniecības ierosinātājs:       Smiltenes novada dome
Atbildīgā persona:                 U. Rudzītis (tel.:29416035)
Reģ.Nr.:                                 90009067337
Juridiskā adrese:                   Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Projektētājs:                          SIA „BELSS”,
Atbildīgā persona:                 D.Dāle (tel.: 26191009)
Reģ.Nr.:                                 40003237609
Juridiskā adrese:                   Kalvenes iela 22A, Rīga, LV-1058
 
Būvniecības ieceres informatīvie materiāli un projekta skices pieejami apskatei Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā) no 2014.gada 25.aprīļa līdz 23.maijam, darba laikā, kā arī Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv.
 
Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas sanāksme notiks Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā), 2014.gada 15.maijā, plkst.17.00.
 
Atsauksmes par būvniecības ieceri iesniedzamas Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, 11.kab.(2.stāvā) tālr.: 64774845, fakss: 64707570 vai pa pastu (Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, LV-4729, ar norādi: „Būvniecības ieceres publiskajai apspriešanai”) līdz 2014.gada 23.maijam (ieskaitot).
 
Informāciju par Smiltenes novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem var uzzināt Smiltenes novada domes kancelejas nodaļā, pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv, vai pa tālruni 64774844.
 
Būvniecības ieceres informatīvie materiāli un projekta skices
 

„Smiltenes pilsētas Dakteru ielas posma no Dakteru ielas 1 līdz Atmodas ielai kompleksā rekonstrukcija”

Smiltenes novada dome laika periodā no 2014.gada 21.februāra līdz 2014.gada 21.martam nodod publiskai apspriešanai „Smiltenes pilsētas Dakteru ielas posma no Dakteru ielas 1 līdz Atmodas ielai kompleksā rekonstrukcija”būvniecības ieceres materiālus. Būvniecības iecere paredz Dakteru ielas rekonstrukciju. Aptuvenais rekonstrukcijas ielas posma garums 1,28km.

 
Būvniecības ierosinātājs:       Smiltenes novada dome
Atbildīgā persona:                 U. Rudzītis (tel.:29416035)
Reģ.Nr.:                                 90009067337
Juridiskā adrese:                   Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Projektētājs:                          SIA „Ceļu komforts”,
Atbildīgā persona:                 E.Leitis (tel.: 29470503)
Reģ.Nr.:                                 44103040845
Juridiskā adrese:                   „Ežmalas”, Plāņu pag. Strenču nov., LV-4730
 
Būvniecības ieceres informatīvie materiāli un projekta skices pieejami apskatei Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā) no 2014.gada 21.februāra līdz 21.martam, darba laikā, kā arī Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv.
Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas sanāksme notiks Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā), 2014.gada 6.martā, plkst.17.00.
 
Atsauksmes par būvniecības ieceri iesniedzamas Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, 11.kab.(2.stāvā) tālr.: 64774845, fakss: 64707570 vai pa pastu (Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, LV-4729, ar norādi: „Būvniecības ieceres publiskajai apspriešanai”) līdz 2014.gada 21.martam (ieskaitot).
 
Informāciju par Smiltenes novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem var uzzināt Smiltenes novada domes kancelejas nodaļā, pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv, vai pa tālruni 64774844.
 
 
 
RASĒJUMI:
CD_2-1 CD_2-2 CD_2-3 CD_2-4 CD_2-5 CD_2-6 CD_2-7
 

 Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Smiltenes novada dome laika periodā no 2013.gada 03.janvāra līdz 2013.gada 30.janvārim nodod publiskai apspriešanai „Smiltenes pilsētas Raiņa ielas posma no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai kompleksā rekonstrukcija” būvniecības ieceres materiālus. Būvniecības iecere paredz Raiņa ielas rekonstrukciju (posms pilsētas robeža līdz Ābeļu ielai). Aptuvenais rekonstrukcijas ielas posma garums ~ 920m.
 
Būvniecības ierosinātājs:                  Smiltenes novada dome
Atbildīgā persona:                            U. Rudzītis (tel.:29416035)
Reģ.Nr.:                                            90009067337
Juridiskā adrese:                               Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Projektētājs:                                      SIA „Ceļu komforts”,
Atbildīgā persona:                            E.Leitis (tel.: 29470503)
Reģ.Nr.:                                            44103040845
Juridiskā adrese:                               Rubenes iela 32-33, Valmiera, LV-4201
 
Būvniecības ieceres informatīvie materiāli un projekta skices pieejami apskatei Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā) no 2013.gada 03.janvāra līdz 30.janvārim, darba laikā, kā arī Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv.
 
vniecības ieceres publiskās apspriešanas sanāksme notiks Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā), 2013.gada 17.janvārī, plkst.17.00.
 
Atsauksmes (APTAUJAS LAPA ) par būvniecības ieceri iesniedzamas Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, 11.kab.(2.stāvā) tālr.: 64774845, fakss: 64707570 vai pa pastu (Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, LV-4729, ar norādi: „Būvniecības ieceres publiskajai apspriešanai”) līdz 2013.gada 30.janvārim (ieskaitot).
 
Informāciju par Smiltenes novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem var uzzināt Smiltenes novada domes kancelejas nodaļā, pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv, vai pa tālruni 64774844.
 
 

 

Pēdējās izmaiņas: 27.05.2018 12:30:51
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET