Baznīcas laukuma būvniecības ieceres  publiskā apspriešana noslēgusies

Paziņojums par būvniecības ieceres “Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukuma 16A un Baznīcas laukuma 10 pārbūve Smiltenē”  publiskās apspriešanas noslēgšanos.

Pamatojoties uz Smiltenes novada Būvvalde (turpmāk – Būvvalde) ar 2018.gada 26.jūnija lēmumu Nr. BIS-BV-5.3-2018-9 (12-11/18/82), būvniecības ierosinātājs Smiltenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009067337, juridiskā adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, nodeva publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukuma 16A un Baznīcas laukuma 10 pārbūve Smiltenē”, nekustamo īpašumu kadastra Nr. 9415 94150011714; 94150011710; 94150010304; 94150010310; 94150010309; 94150011702; 94150011704; 94150011701; 94150011703; 94150010008.

Projektētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Firma L4", reģistrācijas Nr. 40003236001, Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3257-R, juridiskā adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004, tālr. 67500180.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 27.06.2018. līdz 27.07.2018.

Būvniecības ieceres prezentācija notika 12.07.2018. plkst.17:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra kinoteātra zāle, Gaujas ielā 1, Smiltenē.

Publiskās apspriešanas informatīvie materiāli un aptaujas anketas no 27.06.2018. līdz 27.07.2018. tika izvietotas:

 • Smiltenes novada domē, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads,
 • Smiltenes novada Būvvaldē, Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads,
 • interneta mājas lapā smiltene.lv un Smiltenes novada domes sociālos kontos.

Atsauksmes un priekšlikumi bija iesniedzami līdz 27.07.2018.:

 • Smiltenes novada domē, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads,
 • Smiltenes novada Būvvaldē, Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads.

 Ar būvniecības ieceres publiskās apriešanas rezultātiem var iepazīties PIELIKUMĀ.


 

Paziņojums par Smiltenes pilsētas Baznīcas laukuma būvniecības ieceri

Smiltenes novada būvvalde laika periodā no 2018.gada 27.jūnija līdz 27.jūlijam  publiskai apspriešanai nodod Smiltenes pilsētas Baznīcas laukuma būvniecības ieceres materiālus.

Publiskās apspriešanas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par sagatavoto būvniecības ieceri projektam “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā”, kura paredz Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukumā 16A un Baznīcas laukumā 10 pārbūvi. 

Jau iepriekš rakstījām, ka Smiltenes novada dome strādā pie projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” būvprojektu izstrādes. Pašvaldība 2017.gada rudenī aicināja novada iedzīvotājus izteikt viedokli, kādam būt Smiltenes pilsētas centra plānojumam nākotnē, noskaidrojot sabiedrības viedokli par projektētāja SIA “Firma L4” izstrādātajiem Smiltenes pilsētas centra funkcionālā zonējuma 4 variantiem un to, vai iedzīvotāji atbalstītu autoostas pārcelšanu uz Baznīcas laukums 16A. Apkopotie aptaujas rezultāti un saņemtie uzņēmēju viedokļi tika nodoti projektētājiem, lai detalizētāk izstrādātu būvniecības ieceres dokumentāciju.

Smiltenes pilsētas centra pārbūve ir neatliekama, jo galvenās komunikācijas pilsētas centrā ir izbūvētas aptuveni pirms 70 gadiem, lietus kanalizācija ir daļēji aizbrukusi,  vēl aizvien centrā ir ēkas, kas nav pieslēgtas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, neatbilstošs ir ielu apgaismojums, ielu segums ir nokalpojis, tāpēc ir nepieciešama komunikāciju un ielas konstruktīvo kārtu pārbūve. Tāpat ir saņemti būtiski aizrādījumi par neatbilstoša platuma brauktuvēm, bīstamām gājēju pārejām, neatbilstošu satiksmes organizāciju Baznīcas laukumā un labiekārtojumu, kas neatbilst mūsdienu prasībām.

Izstrādātie būvprojekta risinājumi paredz sakārtot publisko infrastruktūru uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un pieejamībai, inženiertīklu pārbūvi, palielināt kopējo stāvvietu skaitu pilsētas centrālajā daļā, nodrošināt ielas nesošo konstrukciju ilgizturību ilgam ekspluatācijas periodam un vides pieejamības prasību izpildi, izbūvējot ietves pieslēgumus brauktuvei vienā līmenī ar brauktuves segumu, uzlabot satiksmes drošību un nodrošināt gājēju, velosipēdistu un autobraucēju komfortablu pārvietošanos, rast iespēju izjust, ka atrodamies mazpilsētas centrā un latviskākā novada pašā sirdī.

Projektētāju SIA “Firma L4”, pieaicinot ainavu arhitektus no ainavu projektēšanas darbnīcas “ALPS” un ārvalstu pilsētplānošanas ekspertus, izstrādātajā pilsētvides sakārtošanas būvprojektā radīts vienots publiskās ārtelpas risinājums pilsētas centrālajai teritorijai. Baznīcas laukums plānots kā daudzveidīgi izmantojama ārtelpa dažādu pasākumu rīkošanai. Projekts paredz atjaunot vēsturiskā Baznīcas laukuma veidolu, savienojot baznīcas dārzu ar priekšlaukumu un padarot baznīcas ēku par laukuma sastāvdaļu. Par Baznīcas laukuma daļu kļūst arī atvērta telpa, kura radusies pēc Lauksaimniecības biedrības nama ēkas nojaukšanas 20. gadsimta 40. gados. Kopā ar baznīcas priekšlaukumu šī vieta veido pievilcīgu un plašu publisko ārtelpu no tirdzniecības kompleksa ¨Centrs¨ līdz Smiltenes domes administrācijas ēkai Pils ielā.

Baznīcas laukums tiek radīts kā pievilcīga telpa iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ar atvērtu Baznīcas dārzu, skvēru pretim tirdzniecības kompleksam ¨Centrs”, vietu Ziemassvētku eglei un tirdziņam. Laukumā tiek izvietota sausā strūklaka ar regulējamiem režīmiem un apgaismojumu, soli-šūpoles lieliem un mazajiem, terases atpūtai un kustībai ar skatu uz strūklaku, atpūtas soli ap kokiem skvērā pretim tirdzniecības kompleksam ¨Centrs”, kā arī ar auto  un velo stāvvietām. Ap Baznīcas laukumu veidosies plašākas iespējas ierīkot āra kafejnīcas, āra tirdzniecības vietas, vai organizēt cita veida uzņēmējdarbības aktivitātes.

Autostāvvietu skaitu centrā plānots palielināt no 190 uz 267, tai skaitā 10 autostāvvietas cilvēkiem ar invaliditāti. Autostāvvietas atradīsies Baznīcas laukumā, esošās autoostas vietā un Baznīcas laukuma 16A teritorijā, uz kuru tiek plānota arī autoostas pārcelšana, tāpat kā līdz šim autostāvvietas daudzviet izvietotas paralēli un perpendikulāri brauktuvei, kā arī izvietotas vietās, kur līdz šim auto stāvvietas nav bijušas, piemēram, pie ēkas Kalna ielā 2, pie ēkas Baznīcas laukumā 11, u.c, tāpat paredzētas speciālas vietas preču piegādātāju transportam.

Baznīcas laukumā 16A plānota ne tikai autostāvvieta, stāvvietas autobusiem un vieta jaunai autoostai ar nojumēm, bet arī veidosies jauns laukums un būs iespēja veidot jaunas tirgošanās vietas.

Visā projekta teritorijā plānoti dažādi labiekārtojuma elementi – soli, atkritumu urnas, puķu kastes, norādes zīmes, kā arī publiskās labierīcības, u.c.

Šī apjomīga projekta īstenošana atbilstoši inženierkomunikāciju izbūves secībai, satiksmes organizācijas iespējām un citiem nosacījumiem, tiek plānota vairākās kārtās. Darbus pie projekta realizācijas plānots uzsākt 2019.gadā.

Būvniecības ieceres informatīvie materiāli pieejami apskatei un publiskās apspriešanas aptaujas lapas var saņemt Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, 1. stāvā un Smiltenes novada būvvaldē Dārza ielā 11, 2.stāvā vai pašvaldības interneta vietnē www.smiltene.lv sadaļā “Sabiedriskā apspriešana”.

Aptaujas lapas līdz 2018.gada 27.jūlijam var iesniegt:

 • personīgi Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, 1.stāvā un Dārza ielā 11, 2.stāvā, ievietojot speciāli tam paredzētās aptaujas urnās;
 •  sūtot pa pastu Smiltenes novada domei, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729;
 • elektroniski, parakstot ar elektronisko parakstu un nosūtot uz dome@smiltene.lv vai  buvvalde@smiltene.lv.   


Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas sanāksme un prezentācijas pasākums notiks 12.jūlijā plkst. 17.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra kino zālē.

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties publiskajā apspriešanā un izteikt savu viedokli. Aptaujas lapās izteiktie viedokļi tiks apkopoti un publiskās apspriešanas rezultāti tiks izmantoti, lai ietvertu būvatļaujā papildu nosacījumus.

Būvniecības ieceres informatīvo vizualizāciju skatīt ŠEIT

Aptaujas lapu atvērt un lejuplādēt drukāšanai var ŠEIT.

Vairāk par izstrādāto Smiltenes pilsētas Baznīcas laukuma būvniecības ieceri var iepazīties sagatavotajā sižetā.

PAZIŅOJUMS par  būvniecības ieceres “Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukuma 16A un Baznīcas laukuma 10 pārbūve Smiltenē”  publiskās apspriešanas noslēgšanos.


 

  SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA PAR KOKU CIRŠANAS IECERI VARIŅOS

Aicinām piedalīties sabiedriskajā apspriešanā 2018.gada 31.maijā pulksten 17.00 Variņu tautas namā Oktobra ielā 13 Variņos par koku – 21 gab.- liepu ciršanas ieceri, kas atrodas pašvaldības ceļa ar kadastra nr. 94900030358 nodalījuma joslā blakus Oktobra ielai 13 un Oktobra ielai 15, Variņos.

Smiltenes novada Domes Apstādījumu saglabāšanas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu, izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanas ieceri – 21 gab. liepām, kurām ir bojāti stumbri un līdz ar to apgrūtināta augšana. 21 gab. liepas, kuras plānots nozāģēt, atrodas ceļa nodalījuma joslā posmā no iebrauktuves uz Tautas namu līdz iebrauktuvei uz sporta halli Oktobra ielā.

 

Ar Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu un ar lietas materiāliem var iepazīties un publiskās apspriedes anketas iespējams saņemt un aizpildīt Variņu pagasta pārvaldē Oktobra ielā 3a, Variņos, Smiltenes novada Domē Klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, no 2018.gada 31. maija līdz 14.jūnijam pulksten 17.00. Anketa pieejama arī elektorniski (.doc) - iespēja to aizpildīt un iesniegt iepriekš minētajās iestādēs.

Publiskās apspriedes anketa: ŠEIT.

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Smiltenes novada domes Apstādījumu saglabāšanas komisijai. Pieņemtais lēmums tiks apstiprināts Smiltenes novada domes jūnija sēdē.

Papildus informāciju par koku ciršanas ieceri var saņemt Variņu pagasta pārvaldē vai Smiltenes novada domē, Saimnieciskās darbības nodaļā pie Teritorijas apsaimniekošanas speciālistes Agijas Kukaines Pils ielā 2, Smiltenē, tālrunis 64707868, e-pasts agija.kukaine@smiltene.lv.

Publiskās apsriešanas REZULTĀTI


Paziņojums par būvniecības ieceres “Pašapkalpošanās automazgātavas
jaunbūve” Kalēju ielā 8, Smiltenē publiskās apspriešanas noslēgšanos

Pamatojoties uz Smiltenes novada Būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 2018.gada 12.februāra lēmumu Nr. BIS-BV-5.2-2018-3 (12-11/18/19), būvniecības ierosinātājs SIA “CWP”, reģistrācija Nr.40103582122, juridiskā adrese: Mārupes novads, Jaunmārupe, Mazcenu aleja 17-15, LV-2166, tālr.26585793, nodeva publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūve” Kalēju ielā 8, Smiltenē, kadastra numurs 9415 008 0704.

Projektētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Akmens Nami", reģistrācijas Nr.43603055627, Būvkomersanta reģistrācijas Nr.11751, juridiskā adrese: Sudrabu Edžus iela 3-49, Jelgava, LV-3001, tālr.26323999, e-pasts: aigars@akmensnami.lv

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 12.02.2018. līdz 12.03.2018.

Būvniecības ieceres prezentācija notika 22.02.2018. plkst.17:00 Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, 2.stāva zālē.

Publiskās apspriešanas informatīvie materiāli no 12.02.2018. līdz 12.03.2018. tika izvietoti:

 • Smiltenes novada domē, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads,
 • Smiltenes novada Būvvalde, Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads,
 • nterneta mājas lapā www.smiltene.lv un Smiltenes novada domes sociālos kontos.

Atsauksmes un priekšlikumi bija iesniedzami līdz 12.03.2018.:
•    Smiltenes novada domē, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads,
•    Smiltenes novada Būvvalde, Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads.

18.04.2018. akceptēta būvniecības iecere, izsniegta būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2018-1758 (12-15/18/16) ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem, kurus nepieciešams izpildīt, lai varētu uzsākt būvdarbus.

Ar pārskats par būvniecības publiskās apspriešanas rezultātiem var iepazīties ŠEIT.
  


PUBLISKĀ APSPRIEŠANA
“Pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūve”
Kalēju ielā 8, Smiltenē

Saskaņā ar Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu uz zemes gabala paredzēts izbūvēt vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavu ar trīs mazgāšanas vietām. Automazgātavas kompleksu veidos 3 atsevišķas brīvstāvošas būves: Vaļēja tipa augstspiediena automazgātava, stacionārs putekļu sūcējs un atkritumu konteinera nojume.

Aicinām līdz 2018.gada12.martam izteikt viedokli par būvniecības ieceri - Pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūve, adresē Kalēju ielā 8, Smiltenē.

Aizpildītu aptaujas lapu lūgums iesniegt Smiltenes novada Būvvaldē, Dārza ielā 11, Smiltenē, vai Smiltenes novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē. Aptaujas lapa pieejama ŠEIT.

22.02.2018. 17:00, Smiltenē, Pils ielā 2, zālē notiks būvniecības ieceres - “Pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūve” prezentācija.

BŪVNIECĪBAS IECERE

PAZIŅOJUMS


 Pārskats par būvniecības ieceres “Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana (īslaicīgās lietošanas būve) Rīgas ielā 16A, Smiltenē” publiskās apspriešanas rezultātiem.
 

Pamatojoties uz Smiltenes novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 2018.gada 5.februāra lēmumu Nr.BIS-BV-5.28-2018-402 (12 – 11/18/14), būvniecības ierosinātājs SIA "Sindas Kaltes", reģistrācijas Nr.45403046367, juridiskā adrese: Mednieku iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr.27887288, nodeva publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana (īslaicīgās lietošanas būve) Rīgas ielā 16A, Smiltenē”, kadastra numurs 9415 007 0812.

Projektētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REP", reģistrācijas Nr.40103179129, Būvkomersanta reģistrācijas Nr.6630-AR, juridiskā adrese: Hanzas iela 16, Rīga, LV-1045, tālr.26307040, e-pasts: rupnicenergoprojekts@inbox.lv

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 05.02.2018. līdz 05.03.2018.
Būvniecības ieceres prezentācija notika 01.03.2018. plkst.17:00 Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, 2.stāva zālē.

Publiskās apspriešanas informatīvie materiāli no 05.02.2018. līdz 05.03.2018. tika izvietoti:
•    Smiltenes novada domē, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads,
•    Smiltenes novada Būvvaldē, Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads,
•    interneta mājas lapā www.smiltene.lv un Smiltenes novada domes sociālos kontos.

Atsauksmes un priekšlikumus varēja iesniegt līdz 05.03.2018.:
•    Smiltenes novada domē, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads,
•    Smiltenes novada Būvvalde, Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads.

Būvniecības iecerei 23.03.2018. tika izdota būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2018-1308 (12-15/18/24).

Pārskats par būvniecības publiskās apspriešanas rezultātiem.

 


PUBLISKĀ APSPRIEŠANA
Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana (īslaicīgās lietošanas būve)
Rīgas ielā 16A, Smiltenē

Būvprojekts objektam Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana Rīgas ielā 16A, Smiltenē (turpmāk- Būvobjekts) izstrādāta pamatojoties uz šādiem sākumdatiem:   

 1. Būvniecības ierosinātāja- SIA Sindas Kaltes, reģ.Nr.45403046367  (turpmāk- Pasūtītājs) projektēšanas uzdevums;   
 2. Produkta pase žāvētavām;   
 3. Zemes gabala inženiertopogrāfiskais plāns, ko izstrādājis SIA ''RE Mērnieks'' 19.05.2015

Būvobjekta adrese: Rīgas ielā 16A, Smiltene
Būvniecības veids: Jaunbūve – novietošana.
Būves galvenais lietošanas veids: 1251 ''Rūpnieciskās ražošanas ēkas''.
Būves grupa: 2.
Būves ugunsnoturības pakāpe: U3.

Saskaņā ar Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu uz zemes gabala paredzēts uzstādīt 2 gab. koksnes žāvētavas un aprīkot tās ar komunikācijām: elektroapgādi, ūdensapgādi, siltumtīklu saskaņā ar Žāvētavu ražotāja tehnisko uzdevumu un Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu. Teritoriju projektēšanas robežās nav paredzēts labiekārtot un apzaļumot.

Būvprojekta "„Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana” Rīgas ielā 16A, Smiltenē" APRAKSTOŠĀ DAĻA

Aicinām līdz 2018.gada 5.martam izteikt viedokli par būvniecības ieceri Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana (īslaicīgās lietošanas būve), adresē Rīgas ielā 16A, Smiltenē.

Aizpildītu aptaujas lapu lūgums iesniegt Smiltenes novada Būvvaldē, Dārza ielā 11, Smiltenē, vai Smiltenes novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē. Aptaujas lapa pieejama ŠEIT.

01.03.2018. 17:00, Smiltenē, Pils ielā 2, zālē notiks būvniecības ieceres - "Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana (īslaicīgas lietošanas būve), Rīgas ielā 16A, Smiltenē" prezentācija.


Kādam būt Smiltenes pilsētas centra plānojumam nākotnē? Aicinām iedzīvotājus iesaistīties viedokļa izteikšanā!


Smiltenes novada pašvaldība strādā pie Smiltenes novada domes būvprojektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā – I un II kārta” izstrādes:

1. būvprojekts - “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā – I kārta”. Objekta nosaukums: “Baznīcas laukuma posmā no Marijas ielas līdz Daugavas ielai un Daugavas iela posmā no Baznīcas laukuma līdz Abulas ielai pārbūve, Smiltenē”.

2. būvprojekts – “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā – II kārta”. Objekta nosaukums: “Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukumā 16A un Baznīcas laukumā 10 pārbūve, Smiltenē”.

Būvprojektu izstrādes galvenie mērķi ir:

 • rast vienlīdzīgu satiksmes drošības līmeni – gājējiem, velosipēdistiem un autobraucējiem;
 • rast iespēju apstāties un izjust, ka atrodamies mazpilsētas un latviskākā novada pašā sirdī;
 • sakārtot publisko infrastruktūru uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un pieejamībai;
 • palielināt kopējo stāvvietu skaitu pilsētas centrālajā daļā.

Publiskai apspriešanai tiek nodoti  būvprojekta otrās kārtas vairāki varianti ar galvenajām plānojuma zonām pilsētas centram. Lai virzītos tālāk un izstrādātu būvprojektu ļoti svarīgi saprast un apzināt iedzīvotāju kopējo viedokli par Smiltenes pilsētas centra attīstību. Aicinām iepazīties ar izstrādātajiem plānojumiem un izteikt savu viedokli. 

Pilsētas plānojuma risinājumu publiskā apspriešana notiks  no 22.09.2017.līdz 22.10.2017.

Ar iespējamiem pilsētas centra plānojuma variantiem var iepazīties:

 • Interneta vietnē www.smiltene.lv sadaļā “sabiedriskā apspriešana”, skatīt ŠEIT;
 • Paskaidrojuma raksts ŠEIT.
 • Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē,  darba laikā;
 • Smiltenes novada domes ēkā Pils ielā 2, Smiltenē,  darba laikā;
 • Smiltenes pilsētas Kultūras centrā, Gaujas ielā 1, Smiltenē, darba laikā.

Atsauksmes aicinām iesniegt līdz 22.10.2017.

 • Aptaujas anketa drukātā veidā pieejama un aizpildāma vietās, kur izvietoti materiāli, tas ir Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3 un Pils ielā 2. Smiltenes pilsētas Kultūras centrā;
 • Aptaujas anketu var izdrukāt un aizpildītu nogādāt  Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē.  Drukātā anketa ŠEIT;
 • Aptaujas anketa elektroniski aizpildāma ŠEIT.

Ar aptaujas "Smiltenes pislētas centra plānojuma risinājumi" rezultātiem var iepazīties ŠEIT


Par būvprojekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” I un II kārtas izstrādes kārtību


Kāpēc tiek izstrādāti būvprojekti tieši tagad?


Galvenās komunikācijas pilsētas centrā ir izbūvētas aptuveni pirms 70 gadiem, lietus kanalizācija vēl senāk. Esošais ielu segums ir nokalpojis, un jau tuvākajā laikā būs jāveic gan komunikāciju, gan ielas konstruktīvo kārtu pārbūve. Svarīgi minēt, ka pie jebkuriem pārbūves darbiem esošā satiksmes organizācija nevarēs palikt tieši tāda, kā ir, jo par to ir saņemti būtiski aizrādījumi no Ceļu satiksmes drošības direkcijas. Galvenie aizrādījumi: neatbilstoša platuma brauktuves, gājēju pārejas, neatbilstoša satiksmes organizācija stāvlaukumā,  autoosta neatbilsts normatīvo aktu prasībām.


Ko paredz I kārtas būvprojekts?

I kārtas būvprojekts paredz  Baznīcas laukuma posmā no Marijas ielas līdz Daugavas ielai un Daugavas iela posmā no Baznīcas laukuma līdz Abulas ielai pārbūvi. II kārtas būvprojekts paredz Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukumā 16A un Baznīcas laukumā 10 pārbūvi.

Šobrīd I kārtas būvprojekta izstrādātais risinājums paredz ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvi un jaunu pieslēgumu izbūvi, lietusūdeņu novadīšanas sakārtošanu, ielu apgaismojuma pilnveidošanu, teritorijas labiekārtojuma paaugstināšanu, satiksmes drošības paaugstināšanu, tas ir esošo ielas parametru maiņu – brauktuves sašaurināšanu līdz 6 metru platumam, atsevišķas satiksmes telpas nodrošināšanu velobraucējiem, stāvvietu izbūvi, kā arī plašāku telpu gājējiem. Satiksmes drošībai un pieejamībai paredzētā atļautā braukšanas ātruma ierobežošana līdz 30km/h visā pilsētas centrālajā zonā. Kā ātruma lēninošs līdzeklis, iebraucot pilsētas centrā, paredzēts paaugstināt ielas brauktuvi. Stāvvietu izbūve paredzēta no Mūrnieku ielas līdz Marijas ielai paralēli brauktuvei abās ielas pusēs, kā arī platākajā brauktuves vietā paredzēts izbūvēt stāvvietas ielas centrālajā daļā, satiksmi novirzot abpus tām. Gājēju kustības nodrošināšanai un vides pieejamībai paredzēts atvēlēt plašu zonu no ielas brauktuves līdz esošajai apbūvei, paredzot seguma pārejas vienā līmenī, kā arī dažāda veida labiekārtojumu un apstādījumus.
Projekta izstrādātājs, kā arī pašvaldība pieļauj, ka I kārtas izstrādātajā risinājumā, var tikt veiktas projekta plānojuma izmaiņas, ja tas būs nepieciešams saistībā ar II kārtas būvprojekta risinājumiem.

Kāpēc I kārtas būvprojektam nav publiskā apspriešana?  

Būvvalde lēmumu par publiskas apspriešanas nepieciešamību var pieņemt Būvniecības likuma 14. panta piektajā daļā, kas attiecināms uz vides prasībām: “Ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums...”

Smiltenes novada domes Būvvalde skaidro, ka šajā gadījumā būve - iela(ceļš) jau pastāv, un netiek pasliktināta vide - projekts ir orientēts uz ātruma samazināšanu, tādējādi tādi vides faktori kā piesārņojums CO2, līdz ar to smaka un troksnis mazinās.

Īstenojot ielas pārbūves projektus, Smiltenes novada pašvaldības līdzšinējā prakse ir tāda, ka ar projektiem tiek iepazīstināti, saskaņots, meklēt kādi kopīgi problēmas risinājumi tikai ar piegulošo īpašumu īpašniekiem. I kārtas būvprojektam notikušas vairākas sanāksmes ar īpašniekiem un uzņēmējiem, kuru īpašumi piekļaujas plānotajai pārbūves teritorijai. Skaņošanas laikā būvprojektā tiek ieviestas korekcijas gan saistībā ar inženierkomunikāciju pievadu atrašanās vietu, labiekārtojumu, satiksmes organizāciju u.c.

Būtisks faktors, kāpēc  I kārtas būvprojekts ir izstrādāts ātrāk nekā II kārtas, ir tas, ka I kārtas būvprojekta realizēšanai plānots piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu specifiskajā atbalsta mērķī 3.3.1. "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām". 

Projekts vērst uz ražošanas un pakalpojumus sniedzošu uzņēmumu atbalstu piegulošajā teritorijā, tā īstenošanai noteikti minimālie sasniedzamie rezultatīvie rādītāji: izveidotas vismaz 5 jaunas darbavietas; piesaistītas nefinanšu investīcijas vismaz 2,435 milj. eiro.; vismaz 4 labumu guvušie komersanti, tāpēc papildus sanāksmes un konsultācijas tiek veiktas tieši ar uzņēmējiem, kas darbojas šī būvprojekta pieguļošajā teritorijā.

Kāpēc Smiltenes novada pašvaldībai svarīgs ir iedzīvotāju viedoklis par  II kārtas būvprojektu?


II kārta būvprojekts paredz Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukumā 16A un Baznīcas laukumā 10 pārbūvi.

II kārtas būvprojekts ir tikai izstrādes uzsākšanas stadijā. Būvprojekta izstrādājas SIA “Firma L4” š.g. septembra sākumā pašvaldībai prezentēja Smiltenes pilsētas centra plānojuma variantus, kur tiek piedāvāts mainīt autoostas un stāvlaukumu atrašanās vietas, kā arī satiksmes kustības organizāciju. Šie plānojumi paredz būtiskas izmaiņas plānotajā pārbūves teritorijā. Līdz ar to pašvaldība nolēma ar II kārtas būvprojekta plānojuma risinājumiem iepazīstināt sabiedrību un ar aptaujas palīdzību noskaidrot cilvēku domas par izstrādātajiem variantiem. Uzzināt vai iedzīvotāji atbalstītu un pieņemtu autoostas pārcelšanu uz teritoriju ar adresi Baznīcas laukums 16 (Aiz Smiltenes ev.lut baznīcas); uzzināt cilvēku domas par satiksmes organizāciju Baznīcas laukuma centrālajā daļā -  vai satiksme virzītos pa esošo brauktuves vietu, vai satiksme būtu dalīta, ar vienvirziena kustību, vai satiksme tiktu virzīta taisnā līnijā gar Baznīcu, kā Daugavas ielas turpinājums, uzzināt kāda veida labiekārtojumu vēlas redzēt Smiltenes pilsētas centrā.

Aptaujā iegūtie rezultāti palīdzētu pašvaldībai nonākt pie viena plānojuma varianta, kuru atbalsta lielākā iedzīvotāju daļa un projekta izstrādātāji varētu uzsākt darbu pie detalizēta būvprojekta izstrādes.


Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu Grundzālē

2017. gada 17.martā ir pabeigts ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un “Kalna Kades-II” Smiltenes novada Grundzāles pagastā.

Darbības ierosinātājs ir SIA „Īpašumi EG” ("Tigranas", Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., LV-5015, tālr. 20236905, reģ. Nr. 40103442701).
Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.155 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu paredzētajai darbībai pieņemts 2015.gada 11.jūnijā.
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA „AMECO vide”.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties:

 1. Grundzāles pagasta pārvaldē (Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713),
 2. Smiltenes novada pašvaldības ēkā (Dārza iela 3, Smiltene, Smiltene novads,LV-4729) 
 3. Interneta vietnē www.amecovide.lv (sadaļā Jaunumi) no 2017.gada 17.marta.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 31.martā plkst. 17.30 Grundzāles pagasta pārvaldes aktu zālē.

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par paredzēto darbību līdz 2017.gada 20.aprīlim var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālr. 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, mājaslapas adrese: www.vpvb.gov.lv) un/ vai SIA „AMECO vide” (Gaiļezera iela 3, Rīgā, LV-1079, tālr. 28678860, 28364739 e-pasts: info@amecovide.lv, mājaslapas adrese: www.amecovide.lv).

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu derīgo izrakteņu atradnē “Dzeņi” pieejams ŠEIT.
 


Derīgo izrakteņu atradnes "Dzeņi" iecirkņi "Kalna kades - 1" un "Kalna kades - 2" izstrādes ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās apspriešanas uzsākšana

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja 2015. gada 11. jūnija lēmuma nr. 155, tiek uzsākta dolomīta atradnes "Dzeņi" iecirkņu "Kalna kades - 1" un "Kalna kades - 2" ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra.

Paredzētās  darbības  ierosinātājs  ir  SIA  "Īpašumi EG"  (Reģ.  Nr.  40103442701, Juridiskā  adrese:“Piekalni” Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, LV – 5022, tālr. 65058985).

Tiek plānota derīgo izrakteņu ieguve dolomīta atradnē "Dzeņi" iecirkņos "Kalna kades - 1" un "Kalna kades - 2", kadastra numuri 9458 007 0075; 9458 007 0076; 9458 007 0077. Atradne atrodas Smiltenes novadā, Grundzāles pagastā. Paredzētā dolomīta atradnes platība – 39,35 ha, dziļums līdz 6 m. Ieguvi paredzēts veikt pazeminot gruntsūdens līmeni. Dolomīta slāņa irdināšanai tiks izmantots ekskavators vai hidrauliskais āmurs. Nepieciešamības gadījumos tiks veikta dolomīta spridzināšana.

Paredzētā darbība atbilst 2008. – 2020. gada Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas plānojumam.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2015. gada 16. jūlijā, plkst. 17.00 Grundzāles pagasta pārvaldes ēkā, Tilta 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713.

No š.g. 03. jūlija līdz 23. jūlijam sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzētas darbības iespējamo ietekmi uz vidi Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv ). Plašāku informāciju (Vides pārraudzības valsts biroja lēmums) par paredzēto darbību var atrast Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā: www.smiltene.lv., arī uz vietas Smiltenes novada pašvaldības telpās, Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltene novads, LV-4729, un Grundzāles pagasta pārvaldes telpās, Tilta 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713, darba dienās no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

1. Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējums
2. Iesniegums par paredzēto darbību
    Derīgo izraksteņu atradnes pase
    Atzinums par augu sugu un biotopu inventarizāciju
    Zemes robežu plāns
    Zemes robežu plāns
    Atzinums par teritorijas ģeoloģisko, hidroģeoloģisko un hidroloģisko novērtējumu
    Atzinums par ietekmi uz savvaļas putnu populāciju
    Pārskats par aprēķiniem maksimāli pieļaujamās sprāgstvielu lādiņiem seismiski drošam attālumam projektējamiem spridzināšanas darbiem
    Pielikums 1
    Pielikums 2


SIA „Īpašumi EG”
Tālr. 29499443


Smiltenes novada "Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/" modeļu sabiedriskā apspriešana

Smiltenes novada dome 27.maija domes sēdē apstiprināja Smiltenes novada „Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” gala ziņojumu. No 28.maija līdz 18.jūnijam notiks „Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/”modeļu sabiedriskā apspriešana.

Aicinām Smiltenes novada iedzīvotājus piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs par Smiltenes novada „Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” modeļiem 11.jūnijā:

 • Plkst.9.00 - Smiltenes Centra vidusskolā,
 •  Plkst.11.00 – Smiltenes ģimnāzijā,
 •  Plkst.13.00 – Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolā,
 • Plkst.17.00 – Smiltenes Kultūras centrā.
„Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” modeļu apspriešanā ļoti svarīgs ir Smiltenes novada iedzīvotāju viedoklis, tāpēc aicinām Jūs aizpildīt anketu un izteikt savu viedokli. Anketu „Izglītības modeļu sabiedriskā apspriešana” no 28.maija līdz 18.jūnijam var aizpildīt Smiltenes novada domē Dārza ielā 3 un Pils ielā 2, Izglītības pārvaldē Dārza ielā 11, vai elektroniski pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv.
 
Anketās izteiktie iedzīvotāju viedokļi tiks apkopoti līdz 22.jūnijam.
 
Smiltenes novada dome „Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” gala ziņojums ŠEIT

Anketa drukāšanai ŠEIT

AIZPILDĪT ANKETU ŠEIT

„Vecā parka un tam piegulošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija”

Smiltenes novada dome laika periodā no 2014.gada 25.aprīļa līdz 2014.gada 23.maijam nodod publiskai apspriešanai „Vecā parka un tam piegulošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija” būvniecības ieceres materiālus. Būvniecības iecere paredz Vecā parka un Tepera ezeram pieguļošo teritoriju rekonstrukciju. Rekonstruējamās un labiekārtojamās teritorijas platība 29,46ha.
 
Būvniecības ierosinātājs:       Smiltenes novada dome
Atbildīgā persona:                 U. Rudzītis (tel.:29416035)
Reģ.Nr.:                                 90009067337
Juridiskā adrese:                   Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Projektētājs:                          SIA „BELSS”,
Atbildīgā persona:                 D.Dāle (tel.: 26191009)
Reģ.Nr.:                                 40003237609
Juridiskā adrese:                   Kalvenes iela 22A, Rīga, LV-1058
 
Būvniecības ieceres informatīvie materiāli un projekta skices pieejami apskatei Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā) no 2014.gada 25.aprīļa līdz 23.maijam, darba laikā, kā arī Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv.
 
Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas sanāksme notiks Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā), 2014.gada 15.maijā, plkst.17.00.
 
Atsauksmes par būvniecības ieceri iesniedzamas Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, 11.kab.(2.stāvā) tālr.: 64774845, fakss: 64707570 vai pa pastu (Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, LV-4729, ar norādi: „Būvniecības ieceres publiskajai apspriešanai”) līdz 2014.gada 23.maijam (ieskaitot).
 
Informāciju par Smiltenes novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem var uzzināt Smiltenes novada domes kancelejas nodaļā, pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv, vai pa tālruni 64774844.
 
Būvniecības ieceres informatīvie materiāli un projekta skices
 

„Smiltenes pilsētas Dakteru ielas posma no Dakteru ielas 1 līdz Atmodas ielai kompleksā rekonstrukcija”

Smiltenes novada dome laika periodā no 2014.gada 21.februāra līdz 2014.gada 21.martam nodod publiskai apspriešanai „Smiltenes pilsētas Dakteru ielas posma no Dakteru ielas 1 līdz Atmodas ielai kompleksā rekonstrukcija”būvniecības ieceres materiālus. Būvniecības iecere paredz Dakteru ielas rekonstrukciju. Aptuvenais rekonstrukcijas ielas posma garums 1,28km.

 
Būvniecības ierosinātājs:       Smiltenes novada dome
Atbildīgā persona:                 U. Rudzītis (tel.:29416035)
Reģ.Nr.:                                 90009067337
Juridiskā adrese:                   Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Projektētājs:                          SIA „Ceļu komforts”,
Atbildīgā persona:                 E.Leitis (tel.: 29470503)
Reģ.Nr.:                                 44103040845
Juridiskā adrese:                   „Ežmalas”, Plāņu pag. Strenču nov., LV-4730
 
Būvniecības ieceres informatīvie materiāli un projekta skices pieejami apskatei Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā) no 2014.gada 21.februāra līdz 21.martam, darba laikā, kā arī Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv.
Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas sanāksme notiks Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā), 2014.gada 6.martā, plkst.17.00.
 
Atsauksmes par būvniecības ieceri iesniedzamas Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, 11.kab.(2.stāvā) tālr.: 64774845, fakss: 64707570 vai pa pastu (Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, LV-4729, ar norādi: „Būvniecības ieceres publiskajai apspriešanai”) līdz 2014.gada 21.martam (ieskaitot).
 
Informāciju par Smiltenes novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem var uzzināt Smiltenes novada domes kancelejas nodaļā, pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv, vai pa tālruni 64774844.
 
 
 
RASĒJUMI:
CD_2-1 CD_2-2 CD_2-3 CD_2-4 CD_2-5 CD_2-6 CD_2-7
 

 Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Smiltenes novada dome laika periodā no 2013.gada 03.janvāra līdz 2013.gada 30.janvārim nodod publiskai apspriešanai „Smiltenes pilsētas Raiņa ielas posma no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai kompleksā rekonstrukcija” būvniecības ieceres materiālus. Būvniecības iecere paredz Raiņa ielas rekonstrukciju (posms pilsētas robeža līdz Ābeļu ielai). Aptuvenais rekonstrukcijas ielas posma garums ~ 920m.
 
Būvniecības ierosinātājs:                  Smiltenes novada dome
Atbildīgā persona:                            U. Rudzītis (tel.:29416035)
Reģ.Nr.:                                            90009067337
Juridiskā adrese:                               Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Projektētājs:                                      SIA „Ceļu komforts”,
Atbildīgā persona:                            E.Leitis (tel.: 29470503)
Reģ.Nr.:                                            44103040845
Juridiskā adrese:                               Rubenes iela 32-33, Valmiera, LV-4201
 
Būvniecības ieceres informatīvie materiāli un projekta skices pieejami apskatei Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā) no 2013.gada 03.janvāra līdz 30.janvārim, darba laikā, kā arī Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv.
 
vniecības ieceres publiskās apspriešanas sanāksme notiks Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā), 2013.gada 17.janvārī, plkst.17.00.
 
Atsauksmes (APTAUJAS LAPA ) par būvniecības ieceri iesniedzamas Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, 11.kab.(2.stāvā) tālr.: 64774845, fakss: 64707570 vai pa pastu (Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, LV-4729, ar norādi: „Būvniecības ieceres publiskajai apspriešanai”) līdz 2013.gada 30.janvārim (ieskaitot).
 
Informāciju par Smiltenes novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem var uzzināt Smiltenes novada domes kancelejas nodaļā, pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv, vai pa tālruni 64774844.
 
 

 

Pēdējās izmaiņas: 22.05.2019 17:45:54
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET