Pašvaldība

Pēc Latvijas Republikas administratīvi teritoriālās reformas 2009.gada 1.jūlijā tika izveidots Smiltenes novads, kurā ietilpst Smiltenes pilsēta un 8 apkārtējie pagasti - Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles un Bilskas pagasts. 
 
Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", pašvaldības galvenās funkcijas ir:
 • organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus;
 • gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;
 • noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi;
 • gādāt par iedzīvotāju izglītību, kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;
 • nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu;
 • nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību;
 • kārtot aizbildnības, aizgādnības un adopcijas lietas;
 • sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;
 • sekmēt uzņēmējdarbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu;
 • izsniegt atļaujas un licences uzņēmējdarbībai, ja tas paredzēts likumos;
 • gādāt par sabiedrisko kārtību, apkarot žūpību un netiklību;
 • saskaņā ar attiecīgās administratīvās teritorijas attīstības plānu noteikt tās apbūves kārtību;
 • pārzināt būvniecību attiecīgajā administratīvajā teritorijā;
 • u.c.
Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 
15 deputātiem. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, ir izveidotas 3 pastāvīgas komitejas:
 • Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja, 11 deputātu sastāvā;
 • Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja, 7 deputātu sastāvā;
 • Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgā komiteja, 5 deputātu sastāvā.
Domes sēdes notiek katru mēnesi pēdējā trešdienā no plkst. 15:00, tās ir atklātas un tajās var piedalīties ikviens novada iedzīvotājs.
 
Lai nodrošinātu pilsētas un lauku teritoriju iedzīvotāju vienlīdzīgu pieeju pašvaldības pakalpojumiem, iedzīvotājiem ir iespēja pamatpakalpojumus saņemt savos pagastos. Pagastu pārvaldes:
 • nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;  
 • pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, kā arī novada domes noteikto nodevu maksājumus un ieņēmumus no budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem; 
 • nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā; 
 • pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no attiecīgajā teritorijā dzīvojošajiem 
 • nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem; 
 • nodrošina pagastu pārvaldes saimniecisko darbību atbilstoši apstiprinātajam budžetam, pilnvarām un Domes noteikumos apstiprinātajai kārtībai; 
 •  nodrošina pagasta pārvalžu teritorijā atrodošos un pakļautībā esošo iestāžu un struktūrvienību darbību; 
 • u.c
Pēdējās izmaiņas: 14.06.2019 16:04:05
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET