Sociālais dienests

Sociālais dienests – pašvaldības iestāde,  kas organizē un sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Smiltenes novada iedzīvotājiem.
Dienesta galvenās funkcijas ir sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu, sociālās aprūpes un sociālā darba pakalpojumu sniegšana un organizēšana pašvaldības teritorijā deklarētām personām, veicinot šo personu pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.

Adrese: Dārza iela 3, Smiltenes novads, LV- 4729
Tālr.
64707865; 64707573 fakss: 64707583

Apmeklētājus pieņem:

Dārza  ielā 3, Smiltenē,  pirmdien: 8.00-12.00  13.00-18.00, otrdien, ceturtdien: 8.00-12.00  13.00-17.00
Dienests nodrošina:
 • sociālo darbu ar  ģimenēm un bērniem
 • sociālo aprūpi pesionāriem un personām ar funkcionāliem traucējumiem;
 • sociālo (materiālo) palīdzību.
Kas var saņemt sociālos pakalpojumus?
sociālā darba pakalpojumi, sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija un sociālā palīdzība tiek sniegta personām, kuras saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas grūtības un nesaņem pietiekami palīdzību ne no viena cita.

Jūsu tiesības:
 • saņemt profesionālu palīdzību;
 • saņemt informāciju un konsultācijas bez maksas;
 • pieprasīt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
 • līdzdarboties lēmumu pieņemšanā;
 • saņemot rakstveida atteikumu, pārsūdzēt to.
Jūsu pienākumi:
 • sniegt patiesu informāciju;
 • līdzdarboties problēmu risināšanā;
 • sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
Sociālie pakalpojumi
 
Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu un tiek realizēts kā:
 • sociālais darbs;
 • sociālās aprūpes pakalpojumi;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.
Sociālo pakalpojumu sniegšanas pamatprincipi:
 • pakalpojumi atbilst klienta individuālajām vajadzībām;
 • pakalpojumi tiek sniegti pēc vispusīgas klienta resursu izvērtēšanas un klients līdzdarbojas lēmuma pieņemšanas procesā;
 • pakalpojumi tiek nodrošināti klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai;
 • pakalpojumus nodrošina starp institucionāla profesionāļu komanda.
Sociālos pakalpojumus var saņemt personas, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuras vēlas mainīt pašreizējo situāciju, bet nespēj pārvarēt dzīves grūtības saviem spēkiem.
 
Dienesta sniegto pakalpojumu veidi:        
 • Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem
 • Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā - aprūpe mājās;
 • Sociālā palīdzība -pabalsti
 • Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;    
 • Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs;
 • Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācijas pakalpojumi (bērnu namos, ģimenes tipa bērnu namos u.c.);
 • Veļas mazgāšanas pakalpojums;
 • Psihologa pakalpojums;
 • Atbalsta un pašpalīdzības grupa;
 • Īslaicīgā sociālā aprūpe institūcijā;
 • Dušas  izmantošana;.
Pakalpojumu apraksts
 
Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem nodrošina sociāli-psiholoģisko pakalpojumu sniegšanu, sociālā darbinieka, psihologa konsultācijas un padomu par tālāku rīcību ģimenēm ar bērniem, kuras nespēj pārvarēt esošās dzīves grūtības tikai saviem spēkiem un kurām ir vēlēšanās aktīvi līdzdarbojoties mainīt pašreizējo situāciju. Kā arī sniegt rehabilitāciju dzīvesvietā ģimenēm ar bērniem, kuras cietušas no jebkuras vardarbības.
Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā - aprūpe mājās , pakalpojums mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, kā arī bērnu invalīdu aprūpe.
 
Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām, ir pakalpojums institūcijā pensijas vecuma personām un invalīdiem no 18 gadu vecuma, kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās vai dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto pakalpojumu apjomu.
 
Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs, tiek sniegts sociālās atstumtības riska skartajām mērķa grupas personām, kam līdz šīm pakalpojums nav bijis pieejams vai bijis pieejams nepietiekošā apjomā vai kvalitātē.

Veļas mazgāšanas pakalpojums, tiek sniegts trūcīgām ģimenēm un aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējiem Palsmanes un Blomes pagastos.
 
Psihologa pakalpojumi, pamatojoties uz Dienesta sociālā darbinieka ieteikuma, piešķir ģimenēm, personām un personu grupām, kuras nokļuvušas krīzes situācijās.Pakalpojumu saņem Smiltenes Bērnu un Ģimenes atbalsta centrā.
 
Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā nodrošina diennakts sociālo aprūpi uz laiku līdz 3 mēnešiem pilngadīgām personām
 
Dušas  pakalpojums, tiek piedāvāts ikvienam trūcīgam vai maznodrošinātam Sociālā dienesta klientam Palsmanes un Blomes pagastos.
 

Valsts finansētie sociālie pakalpojumi 

Informācija par uzturlīdzekļu nodrošināšanu 

Par invaliditātes likumu

Asistenta pakalpojumi skolās 

 
 
 
 

 


Amats Vārds,uzvārds

Adrese

Tālruņu nr.

E-pasts Pieņemšanas laiki
     SOCIĀLAIS DIENESTS
Dienesta vadītāja
Inta SILIŅA

Dārza iela 3, Smiltene

64707865, 26362282

soc.dienests@smiltene.lv

inta.silina@smiltene.lv 

 

Pirmdienās

8:00-12:00

Ceturtdienās 13:00-17:00

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem  Anita ŠTEINBERGA

Dārza iela 3, Smiltene

64707865,

anita.steinberga@smiltene.lv 

Pirmdienās

8:00-12:00, 13:00-18.00

Otrdienās, Ceturtdienās 8:00-12:00, 13:00-17:00
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Dace PAŠŪTA Galdnieku iela 10 b, Smiltene

dace.pasuta@smiltene.lv

Mob.tālr. 25611758

Pirmdienās

8:00-18:00,

Otrdienās, Ceturtdienās 8:00-17:00,
 Sociālā darbiniece
Smiltenē
Iveta VĒRZEMNIECE

Dārza iela 3, Smiltene

64707573  ,
25669434

iveta.verzemniece@smiltene.lv

 Pirmdienās

8:00-12:00, 13:00-18.00

Otrdienās, Ceturtdienās 8:00-12:00, 13:00-17:00 

Sociālā darbiniece Smiltenē Valda CIMERMANE

Dārza iela 3, Smiltene

64707573,
29320463

valda.cimermane@smiltene.lv

 Pirmdienās

8:00-12:00, 13:00-18.00

Otrdienās, Ceturtdienās 8:00-12:00, 13:00-17:00
Sociālā darbiniece Bilskas pag. Līga VĪTOLA

"Pašvaldības māja", Bilskas pag.

64707474,
25615699

liga.vitola@smiltene.lv

Pirmdienās

8:00-12:00, 13:00-18.00

Otrdienās, Ceturtdienās 8:00-12:00, 13:00-17:00

Mēri: Mēneša 1. un 3. trešdiena  9.00-11.00

Sociālā darbiniece Blomes pag. Ginta NULLE

Cēsu iela 9, Blomes pag.

64773045,
20203327

ginta.nulle@smiltene.lv

Pirmdienās

8:00-12:00, 13:00-18.00

Otrdienās, Ceturtdienās 8:00-12:00, 13:00-17:00 

Sociālā darbiniece Brantu pag. Ineta STRAUJA

Rīgas iela 71, Brantu pag.

64700804, 26362095

ineta.strauja@smiltene.lv

 Pirmdienās

8:00-12:00, 13:00-18.00

Otrdienās, Ceturtdienās 8:00-12:00, 13:00-17:00

Sociālā darbiniece Grundzāles pag.

Maija

EGLĪTE

Tilta iela 5, Grundzāle

64728502,
25676779

maija.eglite@smiltene.lv

 Pirmdienās,

8:00-12:00, 13:00-18.00

Otrdienās, Ceturtdienās 8:00-12:00, 13:00-17:00

Sociālā darbiniece Launkalnes pag. Mudīte TAURIŅA

Pilskalni, Launkalnes pag.

64707463,
25424009

mudite.taurina@smiltene.lv 

Pirmdienās,

8:00-12:00, 13:00-18.00

Otrdienās, Ceturtdienās 8:00-12:00, 13:00-17:00 

* Katra mēneša otrajā pirmdienā - Silvā no plkst. 16.00-18.00
Sociālā darbiniece Palsmanes pag. Ilze MIZE

Pagasta nams, Palsmane

64773398,
28631993

ilze.mize@smiltene.lv

Pirmdiena

8:00-12:00, 13:00-18.00

Otrdienās

Ceturtdienās 8:00-12:00, 13:00-17:00 

Sociālā darbiniece Smiltenes pag. Sandra DUKĀTE

Kalnamuiža 2, Smiltenes pag.

64772670,
22022776

sandra.dukate@smiltene.lv

Pirmdienās, 8:00-12:00, 13:00-18.00

Otrdienās, Ceturtdienās 8:00-12:00, 13:00-17:00 

Sociālā darbiniece Variņu pag. Vija ĀBELE

Oktobra iela 3a, Variņi

25462830

vija.abele@smiltene.lv

Pirmdienās, 8:00-12:00, 13:00-18.00

otrdienās, ceturtdienās 8:00-12:00, 13:00-17:00

Pēdējās izmaiņas: 22.05.2019 17:45:54
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET