Topogrāfisko datu uzskaites sistēma

Smiltenes novada dome uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzi un veic iesniegtās informācijas pārbaudi savā administratīvajā teritorijā – Smiltenes novadā (Smiltenes pilsēta, Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Bilskas un Grundzāles pagasts) atbilstoši Smiltenes novada saistošajiem noteikumiem Nr.11/10 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Smiltenes novadā". 

 
Dome pieņem, pārbauda un apkopo mērniecības uzņēmumu izgatavotās topogrāfijas, izpildmērījumus, komunikāciju, būvasu un citas nosprauduma shēmas, zemes ierīcības projektus, detālplānojumus un sarkano līniju kartes.
 
Mērnieki, arhitekti un citas ieinteresētās personas noslēdzot Sadarbības līgumu ar domi gūst iespēju pēc elektroniska vai rakstiska Pieprasījuma atsūtīšanas uz epastu topo@smiltene.lv septiņu dienu laikā saņemt nepieciešamo informāciju, vai pārbaudīto darbu, veicot apmaksu reizi mēnesī atbilstoši saņemtajiem pakalpojumiem un domes apstiprinātajiem Izcenojumiem. Mērniecības firmas, kuras nav noslēgušas līgumu, saņem informāciju pēc atbilstošā rēķina apmaksas.
 
Saņemot pieprasījumu, tas tiek reģistrēts Uzskaites sistēmā, un ieinteresētās personas var sekot tā virzībai, kā arī salīdzināt pabeigtā darba izdrukā Digitālo reģistrācijas zīmogu, kas satur darba reģistrācijas numuru un datumu.
 
Darbu pārbaude tiek veikta atbilstoši spēkā esošai VZD specifikācijai.
 
Kontaktpersona:
Andrejs IGAUNIS
Telefons: 29480032
Pēdējās izmaiņas: 21.05.2019 14:29:31
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET